HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 47

JPEG (Deze pagina), 697.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l ·l
l E
* E
l
l al
5 .. 55 - i
l onbeduidende zwarigheden opleveren bij de vraag, welke
i werking de vernietiging van ee11 vonnis ten opzigte van
derden hebben moet. Moeten de nog aan cassatie onder- EI;
worpen vonnissen in laatste instantie niet als souverein
(om mij van eene geliefkoosde Fransche uitdrukking te
bedienen) göldêll , moet aan den eisch tot cassatie opschor-
tend-effect vergund worden; zoo volgt van zelf, dat de
regtszaak zoo lang als res liálgiom te beschouwen is, tot
j dat het Damocles-zwaard der cassatie voor goed is wegge-
nomen; en die zich met zulk eene zaak inlaat, die mag
het zich zelven wijten, als zij hem ter zijner tijd, bij W
Al ongunstigen alioop van de cassatie-procedure, kortweg
weder ontnomen wordt. Anders is het evenwel, wanneer
j het vonnis ter laatste instantie, ondanks den eisch tot cas- Q
i satie,uitgevoerd wordt. Iemand, die een eigendom opvor-
derde, wordt b. v. in het bezit van het goed hersteld. Deze
daad,welke eenen detinitiven regtstoestandj aanduidt, moet
i de uitwerking hebben , dat een derde, die in vertrouwen op
j de regtmatigheid van deze daad handelde, en b. v. bedoeld
j goed verkreeg, in dat vertrouwen niet bedrogen wordt. Maar
T wij lezen het anders in het ook door Tnmsii, pag. 147 en
; 148 , aangehaalde Bulletin de la Com ele Cass. Naar hetgeen ä
daar vermeld wordt, moet de vernietiging van een vonnis
ook ten opzigtevan derden volkomen gevolg hebben. Zoo jj
moet die verkrijgeiywelke het goed gedurende het cassatie- E
proces kocht, zijn door dien koop verworven regt zien te
l loor gaan, indien het hof van cassatie het vonnis casseert,
l dat den vindicans het goed toewijst. De grondstelling, dat K
i de uitspraken in laatste instantie als souverein moeten gel- Q
j den, dat de cassatie-vordering geen opscl1ortend-eH'ectl1eb-
ben moet, wordt hier niet C()llS(3(.j11(‘1li. geliandhaat`d, als de
l 5 j
` i
`ë«_`-__w_-_· V /