HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 46

JPEG (Deze pagina), 670.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

fJ·«-· --;-4#­-~­­­­-­-­­­­=­­~­­­;­«~¢~;­­..=..j;;.».­a».x«;;...-.«~aa........­‘...as-..ea.ar...itr.rar,à in r
l
I
­ i
9 i
l l
1
­· 52 ­~
j dwing van het hof van cassatie niet oinhelsd wordt. Welk
eene wanstaltigo regtspleging vloeit voort uit de noodza- j
kclijke gevolgtrekking van een valsch beginsel! Wrat
j vreesselijk spel met de materiële regten en belangen der
j regtzoekenden! llfaarlijk eene regtspleging, welke alleen.
i daardoor voor het volk dragelijk worden kan, dat men haar
* uit vrees voor de kosten en andere ongelegenheden, die
zij met zich voerde, zelden insloeg; terwijl, zoo als boven-
bedoelde staatsraden in het jaar 1762 berigtten,’t nog zeld-
zamer gebeurde, dat een eiseher in cassatie zich over eenen
_. gunstigen uitslag te verheugen had. Dnsaronnr geeft
dezen troost, nadat hij getoond had dat de cassatie-regts­
i pleging niet als eene derde instantie te beschouwen zij:
j //.171’.[ü?;S comme aycmá p0·zm· oöjet PRINCIPAT, Z’i¢záu?é'á DE LA i
j nor et seulement pom objet Aconssorni; celui {Zes rnn·r1ns.” lj
'i D Diensvolgens mogen ter liefde van de wetten de belangen i
der regtzoekenden mishandeld worden.
jij Dat aan eene mogelijk te wachten vordering tot ver- `
j nietiging, indien zij gelijk die van het Romeinsche regt
na verloop van vele jaren opgeworpen kan worden, geene
opsehortende kracht kan toegestaan worden, spreekt wel
van zelf; anders is het echter met eene Fransche, aan i
# een korten fatalen termijn doelmatig gebondene, voor- i
. · ziening in cassatie. Terwijl bi_j het bestaan van zulk
i eenen termijn de opschorting niet in staat is de win-
I nende partij voor onbepaalden tijd van het genot der
I beslissing in haar voordeel te versteken, moet daarentegen j
` het ontbreken daarvan bij de bestaande mogelijkheid j
der vernietiging van het uit te voeren vonnis de grootste
l regtsonzekerheid bewerken. Het gemis van een opschor- P
tend efiect moest den wetgever en regter ook geene j
·
ä
ë
ë