HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 45

JPEG (Deze pagina), 681.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

1
E
1
l
l
al
ln art. 25 vinden de eigenaardige door den ll)l‘0CllT(illl’ i
des Konings die aan het hof van cassatie toegevoegd is (art.
38) , uitgelokte cassatie, welke noch op de partijen, die
geene cassatie verlangden, noch op het lot der concrete
regtszaak van invloed mag zijn, de cassatie in het belang p
der wet.
Terwijl, gelijk wij boven gezegd hebben, de Koning '
zich in het reglement van 1738 eene bewilliging van het `
zoogenaamde suspensief cileet voorbehield, en daardoor ge-
legenheid gegeven was , de groote ongelegenheden ter zijde J,
te stellen, welke het gebrek aan dat eil'ect in vele geval- li
tl len met zich moest voeren; verbiedt art. GO der wet van
1790 ieder zoodanig opschortend gevolg in burgerlijke
zaken: gmrcegzie áemf jugememf 02t cm·éZ zlefniázlf est 2
sezwemie; (van die souvereiniteit zullen wij later gelegen- E
heid hebben te spreken; in elk geval zou men vermeenen,
dat die magt, welke een vonnis in laatste instantie gemag-
tigd is te vernietigen, ook wel het mindere ­- voorloo- ;
pige stuiting van ten uitvoerlegging ­- mogt hebben), et ·
que Za vaáe de cessaáion ¢z’esz5 pas em ároisiême rlegré de
` jmiscliciéavz (Dnsaronmr.) Indien nu een intussehen vol-
trokken vonnis gecasseerd wordt, dan heet het: remeázfre Zes
paráaïes em meine ei semölaöle éiaá - resáómer Zes capiáazm,
mzféréts ezf frais pages en wrm de Z’cw·o·éZ cmmillé ­- 250216 E)
czczfe rïexéeziáien reámczfée. Valt nu echter het vonnis der `
tweede regtbank evenzóó uit, als het vernietigde; zoo moet, W
consequent geredeneerd, ondanks een herhaald verzoek tot
cassatie, weder executie plaats vinden, en wanneer ook .
het tweede vonnis geeasseerd wordt, ook alles weder in l_
den vorigen stand teruggebragt worden en dit spel zich i
nog hernieuwen na het derde vonnis,waarbij de beschou-
* i
al
F