HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 40

JPEG (Deze pagina), 674.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

"P d it . , _ , -. in , .. .i ;;;.;ï ., ns. -.....n W , .
___._ ,.-i s (
. · E
il *
If • I
l
-- 26 -
regters, die zich huichelaehtig schijnbaar aan de wet heeft
, onderworpen, maar toch onregt gepleegd heeft, moet geëer-
biedigd worden, en alleen dat vonnis inag vernietigd worden,
“ hetwelk bij dat onregt nog iniskenning der wet heeft gevoegd;
äï aan de schending van het regt van den individuëlen Staats- l
> burger is zoo veel niet gelegen, als aan de veraehting
. . . •
{ van een geschreven denkbeeldig ding Die in de
· bewoordingen der rapporteurs niet lezen wil, dat het ding
1 . _ 1
E niet zoo zeer ten behoeve der onderdanen geschreven IS,
J dan wel cul maximam regie glorácmz dat alleen ten be-
{ . . .
( hoeve van deze glorie, maar niet in het belang van een ia
tl Franselnnan en diens goed regt, een cmzseil de Sa rlfajesöé
g Ze Roi [Ze Eïmce, zich in beweging kan stellen , die moge
aan zijne bewondering voor zulke stellingen den vrijen
teugel vieren.
Zal het onbeperkt gezag een zedelijk steunpunt hebben,
dan mag het ook alleen met een aartsvaderlijk voorkomen
( 1) Iets dergelijks ontmoeten wij in NAPOLEONVS tijd,in eene beslissing
van den Stautsraad, van 18 Augustus 1807, over de vraag: of tot ten uit-
voerlegging van art. 545 van den C. N. de niedewerking van de wet-
` gCVCll(lC mälgb gCVOl`LlCl'Ll \'()1`(liZ. Daar leest HIGH O. {1.2
E Lïzztérét social West pas blessé per LYERREUR, iii même par l'iiy'us£[ce
(LILUIS lu déCiSi07l (lit FAl‘I.‘ l’.RTICULIEllQ (JVCSC uil 1’R.éJCDIUE INDIVIDUEL.
j (2) Jusriicrerxns zegt: «Il11]_)C1'ül0Yl{ll11 rnajestatenr mm solimzarmis de<:0­ ‘
7'Ll[CLlI2, SCLl Clilàtïll Z(.’y£bl.LS 01)Oi`iIGli CSSC CZ7`77Z(([Cl77L, ut LliZl'lllI1q_llG YCIHPLIS (iii `
V i' l)CllOl`lUli. et I)2lClS 7`(ZCCC 1)0$SiZi gL€Z)T’7`I1(l)'i, et 1)7'l:7’LC(3l)S 7'07T/.CZ7ll¢S HCH SOll`lIll i
. ` in hostilibus procliis vietor existat, sed etiain per legitixnos tramites I
caluimzzktntizmz iiziquimtcs expellat et fiat tam juris religiosz'ssinzus tam vietis ,
‘ gi iiostibus lIl`l0ll1l)llZIT.Ol‘.¤ En dit zeggen heeft beteren zin dan de beslissing 4
( van den Fransehen Staatsraad; de wet zal hein geen ijdele pronk, maar
een wapen zijn, dat hij ten beste der Romeinen voert, ut calumnicmzmm
‘ l iuiquimtcs crcjicllutj hij belooft juris (dat is de toepassing van de wet in
A ('OIlCl`ClCC gC'2l1lC‘«ll, niet l0l1iZC1‘ YH.!] (lC \`Clï in lt 2Ii`gGl'0l§l('CllC) 7`L’Z!l{]i052·S·
· i <[riLL¢.sp2‘[21r:¢n1.s tc zullen zijn.
l
li
ll
1 ii;
l
·i; ..