HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 39

JPEG (Deze pagina), 683.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

,_ mmv .......,... .... .., ..,. ,. . ..h...............-- nr,. ..a.....- ...... .... .....-. ... ......-......s...,.....,,N.....-.r-..,,,_,.___,.,,.,__ ,_,_,,,,;;,;;__,ï,ïT,_j
‘ ‘
i
I
«
· l
J
l ¤
F l
-­-­ 25 -·- lj
, l
Wanneer een Dnitsche Vorst voor eenen armen molenaar j
­ als Ju iácr zfomwzs tusschen beiden treedt vonnis o J vonnis ‘
i l
vernietigt, zoo doet hij dit in de eerste plaats ten behoeve
des armen molenaars en diens regt. Indien een bi`zonder
c J
­ persoon niet in zijn regt gehandhaafd wordt, kan men
kwalijk zeggen dat het openbaar belang beschermd , het E
‘ `
j aanzien der wetten gehandhaafd zij.Volgens het Germaansclie l
{ regt geldt de man en zijn goed regt; hij wordt niet enkel als
een stuk van eene talrijke kudde geteld. Eene menigte ervaart V
zi . . . __
eerst dan regt, wanneer van de daartoe behoorende individuen
I
‘ het persoonlijk regt cn de persoon van ieder beschermd wordt.
Toen in de aloude tijden de Germaanschc Vorsten zelven j
als regters optraden, geschiedde het ten gevolge van deze
bescherming. De trouw tusschen Vorst en onderdaan `
moest wederkeerig zijn; gene moest de regten. van dezen
beschermen, opdat deze met zijn bloed den persoon en de
regten van zijnen Vorst verdedigde. YVanneer de Frankische
Koningen in °t gerigt zaten, vervulden zij alleen dien pligt .
van wederkcerige trouw, bestaande in de bescherming van
het regt van iederen Frank. Die bescherming, als Ger-
maansch erfgoed, willen wij niet voorbijzien, als wij in de p
geschiedenis Fransche Koningen als Presidenten in het
Parlement naar aanleiding van een onregtvaardig vonnis
zien optreden. VVij willen niet enkel hunne staatkundc als V
Koningen tot beweegreden aannemen. Liever willen wij het
er voor houden, dat de Franschen, en inzonderheid de
rapporteurs bij de wetgevende vergadering op het einde 4
der achttiende eeuw, hunnen oorsprong en hunne gcseliic- l
denis verloochenen, dat de Frankiselie geest van hen ge- ?
weken Ten minste verraadt het geen Germaanselic
regtsbegrippen, als men daar verkondigt : het vonnis eens _
pi
il
` ii?
Vi
ti

'Fi
i