HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 38

JPEG (Deze pagina), 663.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

,,__,__,,,,,,,,___,. __,;.,._,, .-,,,..,. ....~..,,........ ....._.....­..z..;.,-,..~.~;;-..,~­a.~..;.Q...·ma..;.........~.,.»«·...·.;......., rr/in
· l
G -­­ EA -
L geschieden - zoo moet schrijver hie1·bij te eerder stilstaan,
i daar hij den tijd van het onbeperkte koningschap nog niet .
J verlaten heeft en hij nog staat nabij de regtspleging, door
den Koning uitgeoefend in de vroegere tijden van Frank-
rijk, met wier karakter hij de onderscheiding tusschen het ,
,, belang der partijen en dat der wet niet vereenigbaar acht.
ll Moge de regtspleging in cassatie, zoowel onder de abs0­
jl lute Koningen, als later bij het gebrek aan een hoogste
‘ geregtshof, ook wel ten doel gehad hebben, eenheid in de
toepassing van de wetten te bewerken, en het aanzien der
wetten te handhaven, zoo kan schrijver toch niet wel be- lt
grijpen, dat bij eene regtspleging met gevolgen welke in
'Q het privaat leven ingrijpen, een onderscheid gemaakt worde
li tusschen het belang der partijen en dat der wet.
Mogen de Fransche Koningen, gelijk gescliiedschrijvers
en regtsgeleerden ons melden, bij hun ingrijpen ill de
regtspleging ook al het oogmerk gehad hebben om de hun
lg weêrstrevende Parlcmenten te beteugelen, - om den over-
moed als regters bij diegenen te fnuiken, welke er zich
lj bijzonder op toelegden hunne koninklijke magtsvolkomen­
Y heid te beperken, - om met het aanzien der wet ook die
, van de Kroon te handhaven, - om met de door hen in
bescherming genomene eenheid in de toepassing van de
wet te gelijk hunne magt te bevestigen over de regtsaange­
, K legenheden van het gansehe volk, die naar verschillende
` n regtsbegrippen en gebruiken door de verschillende geregts­
~ jl lieven in de afzonderlijke provinciön beoordeeld werden:
zoo laat toch de schrijver zich de schoone overtuiging niet
i ontnemen, dat de Fransche Konings-justitie ook eene meer
' reine, edele beweegreden , een echt Germaanseh beginsel als
;, historisehen, grondslag heeft.
i gt
l
ixïi