HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 37

JPEG (Deze pagina), 670.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

. I .. i· Y Y Y Y- ­’ ’ ’“" ‘Y"` ‘ " ' fr WYtr`ff7~";`?7_7r Y 1 `;
A
i
ä
l iï
l
‘ W as -
(de Zlfóildüïlióél`/ilólzlillliféli/'¢3 [Xmas les ámós momzrcáágues), maakt
‘ ons met deze verslagen bekend. Daarin wordt aangewezen,
l dat de behandeling der zaken in den cwzseil niet van reg- A;
terlijken aard is, dat daarbij geene sprake is van een hooger I
i beroep, omdat het regtsmiddel der cassatie tegen de oppersóe lj
l regtbanken aangewend werd , dat daarom de beslissing
van de zaak zelve met die van de voorziening in cassatie
j niet mogt worden verbonden. Deze was aan de strengste :
vormen onderworpen. Nooit niogt hij, die cassatie zocht, i
in het bestreden vonnis op eenigerlei wijze hoegenaamd berust
l hebben. Er moest eene kennelijke schending van de wet en
cen gewigtig belang bestaan, zou het verzoek tot cassatie
gevolg hebben, en bij twijfel werd tegen zooclanig verzoek A
en vóór het vonnis beslist; een verzoek tot cassatie was `
slechts dan ontvankelijk, indien den suppliant geen proces- l
sueel regtsmiddel, en inzonderheid geene zeguáte civilc meer
ter beschikking stond.
j Dit alles is zeer fraai en spreekt van zelf. Minder zal
het velen niet den Schrijver bevallen, dat de verzoeker tot
cassatie eene boete, voor het geval dat hij afgewezen werd,
moest deponeren. Schrijver dezes is er ook geen bewon~
· deraar van, dat er onderscheid gemaakt werd tusschen 3
schending van de zceó en verkeerde beoordeeling van een
feit, en dat alleen in het eerste geval cassatie kon plaats -
grijpen. Later zal zich de gelegenheid voordoen, op dit
{ onderscheid terug te komen. ‘Wanneer het echter verder,
om die onderscheiding te motiveren, heet, dat in het tweede
geval de regter zich aan geene miskenning van de wet lieclt
schuldig gemaakt; wanneer voorts gezegd wordt, dat de
l cassatie niet zoo zeer in het belang der partijen, als wel in
W het openbaar belang en ier liandliaviiig van de xvciteii moet
al
ll
Si
ii
r^
F