HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 34

JPEG (Deze pagina), 655.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

J je r" - .. er in
J
[
l ­ ao W
met de (onder Fnnn1·:1m<”s opvolgers als zoodanig aange-
_ merkte) inartelaars voor hunnen pligt, niet wensehen kan,
j dat hunne harde behandeling uit de geschiedenis worde E
ii gewisoht. Zij verheft de zaak tot een liiisterrijk feit in
de steeds eervolle geschiedenis der Pruissisehe staats-
, ambtenaren, zonder daarom zulk eene donkere vlek, als wel
eens beweerd is, op de geschiedenis van Fiinnniuiäs regering
j te werpen, welke laatste iemand, dien hi_j dacht dat ver-
j ongelijkt was, in bescherming wilde nemen. De zezlelüke
overwinning, welke de aan hunnen pligt getrouwe ambte-
ij naren wegdroegen,viel daardoor te meer schitterend in het j
oog; maar de nederlaag werd niet persoonlljk door Fan- l
l nnnrk, maar door het beginsel van het onbepaald gezag
geleden. llllij zien hierin een voorbeeld, dat een onbeperkt
heerseher meer dan mensch zijn moet, wil hij zijne taak in
yl V alle opzigten vervullen. Ware het denkbaar, dat een alleen-
heerseher te gelijk volkomen staatsman èn veldheer èn
if regtsgeleerde èn financier èn wat niet al meer zijn kon ,
zoo zouden hein toeh de grenzen van den tijd en de ’
menschelijke werkzaamheid niet toelaten, die roeping _
‘ te vervullen. De onbepaalde lieersolier is doorgaans min- j
jj der in staat, aanmatigingen en magts-oversehrijdingen
zijner beambten te beletten, dan de regeerder van eenen j
i constitutionelen Staat, waarin voor elke magt de gren-
I zen behoorlijk zijn afgebakend. het onbeperkte van
‘ het koninklijk gezag gelooft de beambte ook ligter, dat
t E hij zijne perken kan te buiten treden. Dat is niet het geval
daar, waar ’t hoofd van den Staat zelf zijne perken zijn
l gesteld, en waar dat hoofd het goede voorbeeld geeft, om j
‘ die te eerbiedigen. Hoe alvermogender, des te meer op j
r zieh­zelf staande gevoelt zich de alleenlieerscher en komt j
. o 2
` `I
l l