HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 33

JPEG (Deze pagina), 708.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

i i
1
i
i l
- 19 -­- ?
aslechts Hein verantwoordelijk`, en Hij zal u eens reken-
«/schap vragen, als gij onregt duldt? Wat gaan n de
iivonnissen van uwe pligtvergeten regters aan? Een woord te
nuit uwen mond vernietigt ze;” zal hij dan kunnen ant- I
woorden even als een constitutioneel Koning zoude doen?
Zoo sprak de molenaar Aimonn tot Fannnnrrc TI van tt
Pruissen, en door dezen werd de rol eens absoluten Konings,
die hij spelen wilde, in plaats van als Keurvorst van
Brandenburg op te treden, beter begrepen dan het Arnold- E
sche regtsgeding, toen hij, overtuigd dat men de aanzien-
, lijke tegenpartij des molonaars begunstigd had, in ’t voordeel
des laatsten zijnen koninklijken bliksem slingerde. Men j
heeft het gedrag van Fnnnnnrk in deze zaak dikwerf als lj
eene groote dwingclandij geläakt; maar, daarbij uitgaande tt
van de tegenwoordig aangenornene gezuiverde beginselen {
eener constitutionele monarchie en begrippen der regter- F
lijke onafhankelijkheid in constitutionele Staten, een ana-
chronisme begaan. Hoogst belangwekkend was de strijd jj
tusschen den absoluten Koning en zijne staatsdienaren, I
eervol de hardnekkigheid, waarmeê die gevoerd werd, zoo
dat geen der betrokkenen zich overgaf, maar der wereld
een voorbeeld leverde van het Dnitsche, tot in het uiterste Y
volgehouden, pligtgevoel. De harde bejegening, welke
den beambten ten deel viel, die niet naar FnnnnRrk’s i
meening beslissen wilden, mag daarin ontschuldiging vin- X
den, dat Fnnnnnrn voor een /«duivelsch" doordrijven
van den beambten-stand aanzag (een' stand dien hij, gelijk
zoo menig welwillend alleen-regeerder, uit gebrek aan 5
juiste kennis der details in het staatsleven , niet zeer genegen t
·· was), wat trouwe pligtvervulling was.
Schrijver dezes moet bekennen, dat hij , bij alle sympathie
‘ä
~?ï