HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 32

JPEG (Deze pagina), 660.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

i
i I.
i
l
(
t ­- 18 ­-­
l
j hunne burgerlijke en staatsburgerlijke gevolgen vernietigd
j en zelfs hangende gedingen gestuit worden.
In Staten, die absoluut geregeerd worden, kan deze
° Zá€02‘l6 geene verandering dulden; maar de nilnaering stuit
K; op zwarighcden, daar éen en dezelfde persoon te gelijk
E onbeperkte wetgever en uitvoerder is. Eene wijze rege-
” ring zal zich wel is waar niet in de regtspleging willen
inmengen, al kan zij dit ook, dewijl zij wel inziet, dat
i deze daardoor slechts gestoord wordt. Zij zal den aandrang
van lien, die haar er toe aansporen, op soortgelijke wijze
beantwoorden, als de Beijersche Keurvorst bij de afkon-
êi diging der regterlijke organisatie van 1753 (cap. XVI, i
4): nOjäel00n aan {le laezzeaarele partijen in easn pre-
j laelae nel zlenegazfae jnsllzfaiae nel lereep van {le
reglseelleglen aal manne serenlesinzas nimmer afge-
ii snerlen zgn zal, .200 nernzeenl leen Zgne Heegáezrl {le
Kenrnersl res jnrléealas niel alleen zlaareleer niet le
E znllen nerancleren neel. mnver te sl00len, maar zeil lg
zelfs clal parlgen le zeelen lenzen, rlal met kraelll ge-
aanrl/zacgil znllen werrlen in nel eelle geezlgnnszfzge een-
i’ zfrenwen, dal men lg de regleeelleglen, 0‘U67‘667Zk07iZ«S’?ilg {le
gegeven ’ü007'8Cái`l]0l€7Z, zal le were gaan, en zlerlalne geene
t aanleiding geven lei clezgelgls lewe]; en g2‘ieven.”
. Maar staat hier niet de bedenking tegenover, dat aan
elk staatsburgerlijk regt een staatsburgerlijlqe pligt beant-
I, woordt? Als eene wet openlijk geschonden is, als de inmen-
ging in de regtspleging door het geineene welzijn geboden
` wordt, moet dan niet de Vorst als wetgever denzelfden
ii pligt hebben, als de wetgevende rnagt in eenen constitu-
I ` tionelen Staat? Indien een onderdaan tot hein spreekt: __
· ,«·(lij zijt toch na God voor ons de magtigste? Gij zijt
gl
l