HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 31

JPEG (Deze pagina), 693.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

aan ‘ " " j >‘ ‘ " M " j j’"‘"""""` ""j’"'"”`"'" . j
l l
.<
j i
1
l " 17 "‘ i
dat de geldigheid van zoodanige handelingen is betwijfeld ij
geworden. Deze regten kunnen en zullen, in vele geval-
, len, met het strenge regt in tegenspraak zijn; maar wie
zal daarover beslissen, of datgene, wat de wetgevende
magt uit aanmerking van het algemeene welzijn meent te j
moeten vaststellen, wel met het algemeene welzijn, den
redelijken wil der meerderheid in den Staat, met het ‘
strenge regt strookt? Zeker niet de regter, die geroepen
j is des wetgevers wil in toepassing te brengen! Dit zou
toch de orde der zaken geheel omkeeren. Men geve aan j
A de regterlijke magt het regt, zich tegen de handelingen
· van de wetgevende over te stellen, en zij zal ontaarden, D
( gelijk de Fransche Parlementen. ln constitutionele Staten
l wordt de wil der natie in de wetgevende magt vertegen- ‘
i woordigd. Overeenkomstig het stellige Staatsregt moeten
l cliensvolgens soortgelijke beschikkingen der wetgevende
E lïlilgt Zijll, CI]. zal ZOO WBZCD, V3.I1I1BCI' ll'). ’b 3lgCIï1€Cll
of in bijzondere gevallen (wat de wetgevende magt in
’ ’t algemeen bevoegd is te doen, kan zij natuurlijk ook
‘· voor enkele gevallen doen), ook zulke uitspraken des
regters vernietigd worden , welke geheel overeenkomstig
ij de bestaande wetten (zelfs zoodanige, die nog langer
j moeten blijven bestaan) zijn uitgewezen. Nog niemand (1) j
j heeft b. v. de regtmatigheid eener door de wetgevende jj
l magt uitgesprokene amnestie betwijfeld, waarbij de von- t.
ij nissen der in gemoede beslissende strafregters met al
gi ____..._...
j· (1) Met eene uitzondering van het cmps Zégislatï te Parijs, bij gele- E
( genheid van de regtszaak van Lnsnnoitn, waarover zich later de gele- ‘_
genheid zal opdoen te spreken. Die regtszaak moge ten voorbeeld 2
j l strekken, dat de wetgevende magt soms geroepen is, uitspraken des
l, regters, in kracht van gewijsde gegaan, omver te stooten.
. ‘ 2
ï
jl
l ”f
i