HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 30

JPEG (Deze pagina), 729.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

Id l W .
2
t ­- ’lG -
iï oppertoezigt niet ontzegd kan worden, zoo is toch hiervan E
onderscheiden eene inbreuk op de regtspraak, en kan
I daarmede eene welgeordende regtspleging niet zamengaan. W
De zelfstandigheid en onafhankelijkheid der regtspleging in jl
constitutionnele Staten van den persoon des regeerders, die
t niet de geheele wetgevende magt bezit, is derhalve onver-
mijdelijk. Daaruit volgt echter niet, dat de regter, ook van
de geheele wetgevende magt onafhankelijk, volkomen gelijk
nevens haar sta. VVel is waar, dat deze zich niet, wil er
eene goed en spoedig werkende regtspleging bestaan, in
de afzonderlijke verrigtingen des regters mag inmengen, dat ‘
zij hem de zoodanige met vol vertrouwen moet overlaten; - .
· maar van zulk eene inmenging kan van zelf in consti­ (
tutionele Staten, bij de zamenstelling van de wetgevende ,
magt, geene rede zijn. Alleen in buitengewone gevallen, t
t klaarblijkelijke wetsehendingen kan en moet deze
j tusschen beiden komen en regtspraken vernietigen. Het ver- g
trouwen, dat zij aan het regterlijk gezag moet schenken , kan i
· niet zoo verre gaan , dat zij zoodanige handelingen geheel uit i
. het oog moge verliezen. Uit de volheid dor wetgevende magt E
i volgt ook de bevoegdheid, eener nieuwe wet eene terug-
werkende kracht te verleenen, en den regtstoestand, die T
, uitvloeisel van detot dus verre bestaan hebbende wet is q
geweest, te vernietigen. De wetgevende magt heeft niet X
zelden geheele categoriën van regten uit aloude tijden, (
, zelfs zonder schadeloosstelling aan de geregtigden, uit ij
t ‘ aanmerking van het algemeene welzijn, afgeschaft, zonder ij
s •>ï ­­­ -­· jl
eigenschap van wetgever, niet van uitvoerende magt) of aan de factoren, t
die de gezamenlijke wetgevende magt uitoefenden, onderworpen.In hare
l verhouding tot deze, kwam geene de minste verandeiing; slechts de j
I Wêfgêvêlldü magt had GGIIG &HdBl`€ g`B(lüïLHtG 33KlgCHOlTlBll. l
{ ‘ I
’ · l
I i
(