HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 29

JPEG (Deze pagina), 787.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

~ -~­--­­·­ ­'"""""""""'""*“•'$'ï’T`
' ((
ë
I 5
a l
m is M tu
ls nu het regteranibt wel een tak van het uitvoerend
gezag, en wordt het in den naam van het hoogste uit~
voerend gezag (l) uitgeoefend, aan hetwelk ook een
reden, ten opzigte van vragen betrekkelijk de Grondwet, aan het uit-
voerend gezag niet onvoorwaardelijk onderworpen is. `j
‘ Anders moet het in zoodanige Staten gesteld zijn, waarin de feitelijk i
’ wetgevende magt (namelijk in absoluut geregeerd wordende Staten de
Koning, in constitutionele Staten de Koning in overeenstemming met de ,
j Volksveitegenwoordiging) zonder van eenen denkbeeldigen grondwet­
gever afhankelijk te zijn , ook de Staatsregeling veranderen kan. Hier moet
de uitvoerende magt aan de wetgevende in alle opzigten onderworpen zijn.
j (1) Daar in Amerika. de magt, welke uitvoert, zelfs aan het congres
j niet heel en al onderworpen is, en dit geene volledige wetgevende magt l
I bezit, zoo mag ook het gewone regterlijk gezag in vragen, waar er van _
! grondwettigheid eener wet sprake is, zich vrij als de wetgevende magt ,
I beschouwen, en in naam van ’t Volk, dat de oorspronkelijke Grondwet I
gegeven heeft, optreden. In andere Staten zegt men te veel en te weinig,
als men het regterlijk gezag aanduidt als in den naam van het Volk uit-
geoefend. Van het Volk gaat oorspronkelijk de wetgevende magt uit. Zij
werd ook in het oude Duitschland door het Volk zelf uitgeoefend. De
Vorsten hadden den wil van het Volk ten uitvoer te brengen en oefen-
den diensvolgens ook het regterlijk gezag in persoon of door gemagtigden
uit. Dit was mogelijk in die ruwe tijden, toen meestal eigen rigting in
de plaats van regterlijke beslissing trad.
Toen dit ophield, de beschaving toenam, daardoor alle betrekkingen des
levens van ingewikkelder aard werden, de wetten zelven kunstmatiger .
ontwikkeling kregen, wetgeving en regtspleging wetenschappelijk wer- ‘
den beoefend, de laatste van gewigtiger aard werd en meer inspanning
van de vermogens der menschen vorderde, moest zieh ook eene meer
zelfstandige regters­hierarchie vormen, die nog wel immer, gelijk de f
geheele uitvoerende xnagt, aan de wetgevende onderworpen bleef, maar lr
in wier gewonen werkkring deze inagt zoo min als gene, buiten sto-
ring der regtspleging, kon ingrijpen; zoodat zij tot eenen zelfstandigen
tak van het uitvoerend gezag moest opwassen, zonder dat zij zich
daarom van de wetgevende magt geheel en al kon vrijmaken. .
Nadat deze magt niet meer onmiddellijk door het Volk kon uitgeoefend l
worden, maar, gelijk van lieverlede in Frankrük , ook aan denpersoou, i
die reeds de uitvoerende magt had, toeviel, of door dezen, gezamenlijk
met staten, die het Volk vertegenwoordigden, werd gehandhaafd, bleef
de regtsbedeeling, het zij den regent alleen (ofschoon dan alleen in zijne
i
ti
ll
g?
@2
• 4 1