HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 28

JPEG (Deze pagina), 704.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

r ii {
i I
­-­ 14 --~
li
maar alleen aan deze ondergeschikt bestaan kan. Dit brengt
i de aard van de zaak mede. De uitvoerende magt is geroe-
; pen den wil der wetgevende magt te volvoeren. Die roeping
wijst haar alreeds eene ondergeschikte standplaats aan. Als
L = het uitvoerend gezag in plaats van dien wil zijnen eigenen
ten uitvoer legt, wie kan het beletten, om zich naast
j` de wetgevende magt te stellen , om zich daarvan onaf- j
hankelijk te maken? WVanneer het op de wetten des Staats i
l . .. .
inbreuk maakt, maar beweert, dat zijne handelingen met
de wetten overeenstemmen, Wie kan dan geroepen zijn,
daarover te beslissen? wie kan den wil zijns lastgevers
beter uitle<>‘¤‘en dan deze zelf? Vlaar is hula te zoeken
A ee v I
als zelfs de Grondwet van den Staat wordt geschonden,
i waar het gezag, dat zich hier eene beslissing zal mogen
aanmatigen? (l)
’ lil"- j
volvoeren, zonder dat deze eene aansporing noodig heeft van de zijde
eens staatsambtenaars, niet tot het eigenlijk regtswezen behoorende, ook
geen orgaan der wetgevende, maar van de algemeene uitvoerende magt,
jï waarvan men de afdeeling der regtspraak vrijmaken wil.Hoe doeltreffend
de vormen van de zoogenaamde processes etccusatorius ook zijn mogen,
zoo valseh is het beginsel zelf, hetwelk zelfs de grootste voorstanders
niet gewaagd hebben consequent door te voeren.
S (1) Hiertoe strekt in Noord­Amerika het supreme court of United States,
dat men natuurlijk niet met een opperste geregtshof van den Staat moet ver-
warren en eene politieke magt onder regterlijke vormen uitoefent. Die magt
heeft tot grondslag het foederative beginsel, cn het denkbeeld,dat zelfs het
’ _ congres geen volledige wetgevende magt, geen eonstituërende vergade-
ring uitmaakt, en aan de Grondwet van den Bond niets veranderen
` mag; waaruit volgt, dat het die ook niet authentisch uitleggen kan. Op
deze wijs kan en moet nevens de beide magten nog eene derde regter-
lijke bestaan, welke in den naam van den constituerenden grondwetgever
~ der gezamenlijke burgers der Verecnigde Staten optreedt, tegenover
­ welke het congres zelf meer de hoedanigheid van eenen exeeuteur heeft,
die de Grondwet niet schiep, maar ter bescherming ontving, en om die
l .