HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 26

JPEG (Deze pagina), 699.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

3 rl i 1 y V I
5 I
l
­­ ia F- ‘
ia aan eene met volle wetgevende xnagt bekleede regering kan
pi toekomen ,- en toeh willen zij den Koning de uitoefening
A van die magt niet volkomen inwilligen. Diezelfde Staats-
xnagten, aan welke door verscheidene ordonnantiën (b. v. van
1565, 1667 en het arräzf ale cmzseil van 21 Aug. 1718) _
l elke authentieke wetsuitlegging verboden werd, en voor- i
geschreven om die bij den Koning aan te vragen: die L
magten, wier uitspraken de Koning zonder tegenspraak l
vernietigde, vormeenen niet alleen. dat zij a1v·é2‘s [le ¢·á'_qleme¢zl
mogen uitvaardigen, maar ook de zoogenaamde inschrijving
van de koninklijke edieten mogen weigeren. Zeker wilden j
zij met een Janus­l1oofd hier als staatkundige ligohamen, i
· daar als regts-eollegiën optreden. ·
Als men die aanmatiging der Parlementen op het gebied I
der staatkunde ter zijde laat, dan was hunne verhouding ,
tegenover den Koning volkomen juist afgebakend. Diens
_‘ inbreuken op de regtspleging, waren 11iet dan als eene
louter feitelijke voortzetting van het in oude tijden ·
door de Koningen uitgeoefende hoogste regterambt te be-
N schouwen, maar, zelfs zonder het denkbeeld van zelfstan-
ii digheid van het regterambt te krenken, daardoor geregt­
vaardigd, dat de Koningen de wetgevende magt uitoefenden.
t Ook in Duitsehland, alwaar het denkbeeld van zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid van de regterlijke magt voor-
heen reeds was aangenomen, bestond er een beroep op den
. Rijksdag, als met de wetgevende inagt bekleed.
Eene theorie, welke de regterlijke magt der wetgevende
~ i niet volkomen onderwerpen, maar gene naast, in plaats van
onder deze stellen wil, kan in het staatsleven niet geheel
in toepassing gebragt worden; anders zouden de regtersin
A eene boven den Slaat gesfelde en niet de roede derjustitie
)
X `