HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 25

JPEG (Deze pagina), 673.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

ii

i
kl
l
: ­ 1*1 -
kon, dat bij eindonderzoek de vordering tot cassatie docr
den c0n.s‘eáZ zelven nog afgewezen werd, zoo had die eene
dubbele toets door te staan. lVant de cemméssioaz [Zes mguëóes
had de klagte niet maar oppervlakkig oi" louter om den
vorm te onderzoeken: zij wees alleen de kemzelglr onge-
gronde bezwaren af, en moest alleen dan zoodanige toela-
’ ten, wanneer zij als regter van cassatie, - ingeval tegen '
de gronden des eischers in cassatie geene eerst bij de i
behandeling voorkomende bedenking overstond,- zelven het
beklaagde vonnis vermeende te moeten vernietigen; zoodat
j dit bij den comeil zelven in den regel met eene bereids vast-
l staande meening verscheen (Tnnniz, pag. 95, 96, 198). W
Een groot, de regtszekerheid bevorderend, voordeel van
de Fransche regtspleging in cassatie boven de Romeinsclie A
vorderingen wegens nietigheden (acáicmcs mdiimáis) be-
ï staat daarin, dat gene niet na eene lange reeks van jaren _
i alsnog kan ingesteld worden, maar gelijk de vorderingen
‘i in hooger beroep aan eenen fatalen termijn (volgens de i
ordonnantie van 1738 in den regel van zes maanden)
gebonden is.
De vordering tot cassatie moest wel is waar, volgens j
Tit. IV, art. 29 van de ordonnantie in burgerlijke zaken,
in den regel de ten uitvoerlegging niet opschorten, doch j
door een speciaal Koninklijk besluit kon eene uitzondering j
plaats hebben. ‘
Vij zien in Frankrijk’s staatsinstellingen vóór de om-
wenteling, eene geheel eigenaardige verhouding van den E
Koning; met wetgevende magt bekleed tegen over de Par- .
lementen. Deze betwisten het rcgt des Konings niet, om l
j hunne uitspraken te vernietig<·n, -­­ een iwgi, dat all<·<·n
i K
ï ll

i
. al
E .