HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 24

JPEG (Deze pagina), 684.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

«
* ­ 10 ­- :
i Eene zoo omslagtige regtspleging bij klaarblijkelijke
wetsehendingen, is voorzeker, 0]; zich ze? bcscáamval,
A hoogst ondoeltreflende. Maar de nadeelen hiervan , de kosten
en vertragingen in de beslissing der regtsvragen worden
opgewogen door de uiterst gewigtige zorg tot handhaving
l der zelfstandigheid van de regtsbedeeling, in zooverre dit
althans in eenen absoluut geregeerden Staat slechts mo- ’
gelijk is. Die zorg gebiedt, o1n, met vermijding zoo veel
doenlijk van de zoogenaamde Kabinets­_justitie, niet dan
in den uitersten nood regtszaken door den persoon des
Konings onmiddellijk te doen beslissen, en den geregelden
gewonen regtsgang zoo min mogelijk te storen. De hooge i
· achting, welke aldus door hen, die met de wetgevende en
uitvoerende magt bekleed waren, aan de regtbanken betoond
` werd, moest noodwendig den voor de regtspleging zoo
, noodigen eerbied des volks voor het regterlijk gezag en de E
‘ gehoorzaamheid daaraan bevestigen. Hoe absoluter de rege- l
ring is, des te eervoller wordt zulk eene regtspleging voor 6
haar en de regtbanken.
Als gevolg van deze hooge achting voor het regterlijk
gezag kan ook de sedert aloude tijden bestaande en door de
ordonnantie van 1738 geregelde instelling van de games
, ragnisöaavmz beschouwd worden, welke de bezwaren tegen
de uitspraken der Parlementen eerst moesten onderzoeken
en toelaten, eer zij tot beslissing konden gebragt worden.
. De taak van de cozmzzissiaaz des reguäáes was, de al te
menigvuldige voorzieningen in cassatie te verhinderen.
~ llielden de commissarissen een bezwaar voor ongegrond,
zoo werd dit ra Zámiuc afgewezen; werd het bezwaar gegrond
geacht, zoo kwam het voor den raad zelven en werd daar
i onderzocht. Dewijl dit evenwel natuurlijk niet verhinderen
1
l
l
2
{
a
r
Q
l