HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 23

JPEG (Deze pagina), 695.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

A,. r - ---- ­­­~ -- ­r~-­«. - -­.­ ­ .­ .·.. :` -,’ . . ;·"iT"’ X
l
a
i
.. 9 ..
Bedenkt men dat onder Lonnwnric XV de iPElTlCII1CI1­·
ten zicl1 weder zeer veel invloed verschaft hadden, zoo
laat zich ook hieruit de uitvaardiging van dit bevelschrift g
verklaren. vl
In vroegere tij den hadden de Koningen regtszaken, waarin
zij een vonnis als onregtvaardig vernietigd hadden, niet `
altijd aan de Parlementen teruggezonden, maar veelal de t
zaken zelven terstond beslist; want zij konden even als
de Romeinsehe Keizer zeggen (Nov. 113, cap. 1): sicut i
enim a iwöis per Sacrum jmrliciimz etisposita aut ziecisa
mii egeömit atiomm examiizatimie met jucticio mit zetmc-
i` tatimie aligzta: sic nos, quibus Deus sanciendi potestateni
t donavit, si atigzwct judicizmz iii gzmliöet 7ie_q0ti0 p¢‘0tuZe­ il
j iimus, nan atii jmtici áac committimzis etc. Later zien wij
f echter de betrekking tusschen de Koningen en de regts-
jl bedeeling derwijze geregeld , dat de regtszaken, waarbij j
een vonnis gecasseerd werd, aan de Parleinenten moesten
‘ worden teruggezonden, en eerst dan, als zij zoodanige
naar des Konings meening onregtvaardige uitspraken op
nieuw velden, eene koninklijke uitspraak volgen, welke
niet alleen die enkele regtszaak besliste, maar ook als ,
eene de regtbanken voor ’t vervolg bindende authentieke
wets-uitlegging gold, qui était tout à Za jois acte jmli- I
ciaire et Zégisiatä zoo als llnmuov nn Pnxsnr het uit- [
drukt. De Koning trad hier te gelijk als hoogste regter `
en als wetgever op. Si imperiatis majestas caascmz cogni-
tiaiiatiter examiaicwerit, et pczrtiöus comimis constitutie
seizteiitiam rtixerit: owmes omizivio jmlices, qui sub azastro ,
impeïio smit, sciemt ámzc esse tegem mn schim itti cazzmc,
pm gaat prarlzzcta est,.sezZ et amziözis simitióus (/. 12, Cad.
de Zcgibus.)
li
l
nl

, "/