HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 22

JPEG (Deze pagina), 671.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

. ___ S __
het meeste gezag had en bij zijne zetelplaats in de hoofd-
stad den grootsten invloed genoot, zoo zou daardoor
slechts eene te vaster zaàrngeslotene en gevaarlijker oppo-
sitie tegen de koninklijke magt zijn in het leven geroe-
” pen. De magt over verscheidene Parlementen verdeeld was
i minder gevaarlijk. De zoogenaamde inschrijving (emágisáre-
ment), welke het eene Parlement weigerde, kon bij een ander
verkregen worden.
De regtspraak in ’s Konings raad, waarin later eene
eigene afdeeling voor regtszaken bestemd was, die tevens
andere functiën, als verklaringen van bevoegdheid, ver-
wijzingen der regtszaken van eene regtbank naar de andere, ··‘
' te verrigten had (cameil privé), miste in elk opzigt de j
eigenschap van eene eigenlüke regtsbedeeling. In het Ré-
_y;erá0i¢·e mzvlversei de Jm·is_pmcZe¢zce etc., v. Omzseil, wordt
de zamenstelling en regtspleging uitvoeriger beschreven. I
. Daaruit blijkt duidelijk, dat de leden van die afdeeling
niet als eene regterlijke corporatie waren te beschouwen; ‘
dat alle handelingen daarvan moesten worden aangemerkt
als uitgaande van den persoon des Konings zelven, dien
zij steeds volgen moesten; dat dan ook niemand anders
dan hij, die met de wetgevende magt bekleed was, de
· uitspraken der Parlementen kon vernietigen.
Nadat door verscheidene ordonnantiën de regtspleging
in den cmzseil du Roi was geregeld, werd eindelijk de
ordonnantie van 28 Junij 17 38 uitgevaardigd, welke aan
de regtspleging in cassatie hare hoogste ontwikkeling gaf,
en ook later tot grondslag daarvan diende. Het behelst
goede voorschriften voor zoodanige regtspleging eens son-
- vereins, met wijsheid, gematigdheid en hoogachting voor
A de regtbanken uit te oefenen.