HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 21

JPEG (Deze pagina), 696.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

i
l
l i
t M l
F ...... [ -..-` X
1
ten gevolge eener ordonnantie van 1302, het Parlement, ij
hetwelk te Parijs gevestigd werd, alleen in laatste instantie Ql
tegenover de andere regtbanken te beslissen had; dat even-
wel eene regtshulp tegen die uitspraken bij den Koning
kon worden gezocht, die zich dan in het Parlement begaf,
cn, onder zijn voorzitterschap, de regtszaak weder liet be-
handelen; dat zoodanige handelingen echter niet met de
P zoogenaamde Zéás de jzzsáice moeten verwisseld worden, daar ij
ï hier de Koning als bekleed met de wetgevende magt optrad,
i vonnissen vernietigde, en aldus het ambt van oppersten
l Regter en Voorzitter van het geregtshof te gelijk in zich
al vereenigde. 3
Nadat de Koningen die gewoonte, om de Parlementen te
presideren, ha.dden opgegeven, - eene gewoonte reeds door
het enkel verloop des tijds wegens de meer ingewikkelde
j regts­ en staats­betrekkingen onhoudbaar geworden, -- werd
p ’s Konings­regtspraak in den Conseil du Rai uitgeoefend. A
l Ook de latere oprigting van meerdere Parleinenten met
I gelijke bevoegdheid, als dat van Parijs, stond het oude
‘ gebruik in den weg.
{ Frankrijk’s staatsgesteldheid maakte het vóór de omwen-
P teling onmogelijk om, in plaats dier inmenging van de Ko­
l ningen bij de regtspleging, eene regtspraak in derde instantie, l
` gelijk in Duitsehland, te doen optreden. Boven die Parle­ j
menten met hunne hooggaande aanspraken , welke de =
Koningen nooit geheel waagden te onderdrukken, kon men
geen Geregásáq/' plaatsen. De Koning alleen was hun gelijk
van afkomst.
Had men het zoover kunnen brengen om een opperste L.
E l’cw‘Zeme4z.6 als derde instantie op te rigten, had men daartoe i
j welligt het Parijschc Parlement gekozen, dat buitendien
i L
l
l ii
l ia
P .l