HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 20

JPEG (Deze pagina), 673.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

a
-_. 5 M ‘
F
koningschap trachtte op te lieffen. Zij moesten evenwel
weder zamengeroepen worden , traden nu met te meer kracht r
tegen het koninklijk absolutisme op, en verlangden ten
laatste zelven de bijcenroeping van de Staten des Rijks.
j Hebben de leden der Parleinenten dit niet uit edele inzig­
l ten ten beste des volks gedaan, maar, zoo als hun de
booze wereld (en veelzins gewis ten onregte) nagaf, uit
heersch- en eerzucht, in de hoop, dat zi_j, als van ouds, ‘
een gedeelte der Rijks-Staten zouden uitmaken, zoo hebben ï
zij zich deerlijk in hunne rekening bedrogen. l
Wat den Koningen niet gelukt was, volvoerde toch de l
Nationale Vergadering; en, in de plaats van de Parlementen, al
‘ traden gewone geregtshoven van laatste instantie op.
Zoo moet het gaan, wanneer in eenen Staat twee magten,
zonder derde bemiddelende, tegenover elkander zijn geplaatst,
en zich de eene niet aan de andere volkomen wil onderwer­ g
i pen. Ieder zoekt de magt der andere te ondermijnen; de p
geopende groeve eischt haar offer, en sluit zich vaak dan "
eerst wanneer beiden daarin verzwolgen zijn. [
Een CUn·r1Us wordt vergeefs verbeid. j
Keeren wij naar den tijd der omwenteling terug, zoo zien ’
wij, dat, evenzeer als de Parlementen het zich ten taak
* stelden de wetgevende magt der Koningen te controleren l
en te beperken, deze de regterlijke willekeur der Parlemen- `
ten hadden te beteugelen. Deze taak der Koningen was
. indedaad eene, overeenkomstig den tijd gewijzigde,v00rt-
zetting van het hoogste regterarnbt, hetwelk de Koningen,
` in de oude tij den, bij meer eenvoudig, ruw te zamen gestelde,
toestanden, uitoefenden.
J Hnnnroiv nn Pnnsnr (de Z’¢mt02·iáéjmZiciaiïe en Frrmce) E
toont ons, hoe na verscheidene wijzigingen der regtspleging
»<
l
l z
i
‘ L