HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 19

JPEG (Deze pagina), 702.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

ir
l
l
l
l
­­ E5 --- j
i
zou worden ingetrokken. rVel is waar, L01)lQVlJ1{ mogt zelf ii
wenschen, dat dit ediet niet tot uitvoering kwam, welks
uitvaardiging hij den Paus beloofd had, in de hoop, later
verijdeld, dat deze de aanspraken van het Huis van Anjou
op Napels zou ondersteunen. Zoo kan wel, in vele gevallen,
de erkenning van de regten der Parleinenten als middel
gediend hebben, om verordeningen, welke de Koningen
niet gaarne uitvaardigden, of waarover zi_j berouw hadden,
l te doen vervallen, zonder aan hen, in wier belang die uit-
i gevaardigd waren, aanstoot te geven; en in vele gevallen
jy kunnen de Parlementen, als zij zich verzettcden, wel in
· overeenstemming met den Koning gehandeld hebben. i-
Toen de magt der aristoeratie VGl`l)lCl3tC]’fl, het konink- ‘
lijk absolutisine bevestigd was en de Staten van het Rijk i
niet meer te zamen werden geroepen, hadden de Konin-
gen goeden grond, om de Parlementen te ontzien, met alle
t achting te behandelen en die sehaduwbeelden van eene volks-
`tt vertegenwoordiging niet geheel en al te doen vervallen.
, De Parleinenten genoten, ofschoon dan ook niet als regts­
eollegiën, toch als het eenige overblijfsel van de volks-ver-
tegenwoording zekere genegenheid dcs volks. Men zag daarin j
het eenige element van wederstand tegen. het koninklijke
alvermogen, de eenige vertegenwoordigers der regten, of l
2 althans der belangen van het volk. Hierdoor werd het ver- j
t langen naar eene zainenroeping van de Rijks-Staten eeniger- 1
" mate ter zijde gesteld, hetgeen voor het koninklijk absolu-
* tisme gunstig werkte. Het verried dan ook weinig staatknnde,
. toen men de Parleinenten na hunnen toestand van onder-
l derwerping onder l-ionnwuxc XlV , en nadat zij weder tot j
l invloed gekomen waren onder het Hogentseliap cn nog meer
g ouder l4ODE\'|_.]l( XV, in de laatste tijden vanhct absolute
l
l
ï l
v
l
l
Ef
t
l