HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 18

JPEG (Deze pagina), 680.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

_/bmi: ter goedkeuring hadden voorgelegd, en de regten
des xolks enkel door de feudale aristocratie werden uit~
geoefend, voegde zich het hoogste uitvoerende staats-
, gezag de aan hetzelve onontbeerlijke aristocratio der kennis.
, De Parleinenten namen decl aan de raadplegingen over
de gewigtigste staatsaangelegenheden en vraagstukken van
wetgeving. Hun gezag werd door de Koningen begunstigd,
daar dit minder te vreezen was, dan de overmoed der
fiere aristocratie door geboorte, waartegen de Parlementen j
bereidwillig de regten der Koningen verdedigden. Zoo
ontstond het door de Parlementen gevorderde regt van j
inschrijving (enrégistrement) der koninklijke verordenin- ii
I gen, van welk regt de eigenlijke aard steeds onzeker bleef.
Of die inschrijving al dan niet eene louter wetgevende
formaliteit geweest zij , of de toestemming der Parlementen
tot het doen geldig zijn der verordeningen noodig, dan i
v wel of hun alleen een regt om hunne bezwaren daartegen i
te kennen te geven, eene remonstratie in plaats van een ‘i*
veto, toegestaan was, laat zich uit de Fransche geschiedenis ,
nu op deze, dan op gene wijze beantwoorden. Toen het ·
er nog op aankwam om de magt der feudaaharistocratie
te breken, helden de Koningen er meer toe over, de Par-
‘ lementen als een deel der wetgevende magt aan te merken;
later was het anders gesteld. ,
j Ofschoon de Staten van het Rijk (états généraux) eigenlijk i
slechts het regt van bewilliging der geldelijke bijdragen ‘
gevorderd, en reeds in het jaar 1355 erkend hadden, dat *
het volle wetgevende gezag aan den Koning toekwam, j
gaf Lonnwm; XI, de stichter van het koninklijk absolu- i
_ tisine, evenwel toe, toen het Parlement weigerde het edict te i
registreien , waardoor de praginatieke sanctie van Kamer. VII g
E
. i
)
I
i E
t
i
_ i