HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 17

JPEG (Deze pagina), 680.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

jl Ki
l
E
t l
| z
l
l
instantiën inoesten zijn , kende men in Frankrijk slechts
twee instantiën.
Het is een groot gebrek verscheidene collegiën, in laatste 5
instantie regt sprekende, in één en hetzelfde land te i
hebben. In Frankrijk ontbrak het noodzakelijke opperste
regterlijk gezag over de gezainenlijke regts-collegiën des jl
Koningrijks. De regtspraak des Konings bekleedde daar
de plaats der Duitsche Rijks­regtbanken, maar het beroep l’
K daarop was een buitengewoon regtsiniddel, gelijk de Ro- 'j
ineinsche ¢·c0m·sas ad pïeivzcipem. Die regtspraak was ook
uit anderen hoofde noodzakelijk. Men beklaagde zich wel
met regt over de willekeur, welke de Parlementen uitoefen-
[ den Deze wilden staatkundige ligchanien, in plaats van ii
i louter regts-collegiën zijn, aan de wetgeving deel nemen,
i en moesten derhalve als regts-collegiën ontaarden, zich ‘
dikwijls boven de wetten verheiien. Deze willekeur van
regters door een beroep op de koninklijke inagt te kunnen
`Q tegenwerken, was te noodzakclijker, daar de Koningen de
aanmatigingen van · de Parleinenten op het staatkundig
gebied, wel is waar, nooit crkenden, maar ook nooit zoo
bepaald afwezen, als van het koninklijk absolutisine te
3 verwachten ware geweest. Dit laat zich verklaren door de j
geschiedkundige ontwikkeling en ten laatste volkoniene
vestiging van dit absolutisine, ten gevolge waarvan de
, staatkunde der Koningen het medebragt om de Parleinen- K
A` ten te sparen.
` Toen de zoogenaainde cáamps {Ze mai niet meer bezocht
werden, aan welke de Koningen hunne wetten althans pm
" (1) Van de Fransche Parlementen geeft Gonnnnr eene fraaije beschrij-
, ving. Men leze het artikel: Fran/crQ`k in R0(tcc7;’s en lW.·lc7;er's Staats-
lexicon. _
i
J