HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 16

JPEG (Deze pagina), 610.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

$1
I
..- Q ...
1)«· geschiedenis toont ons:
l. De cassatiewegtspleging onder de absolute Koningen.
'll. Het oassatieliof onder de beperkte monarchie en in
de republiek, opgerigt bij decreet der nationale
Q vergadering van 27 November 1790,
III. veranderd door de wet van 27 Ventose van het
jaar VIII.
IV. De cassatieregtspleging onder Naroimnon volgens
de wet van 16 Se tember 1807.
P
V. De veranderingen in de inrigting van het Hof van
cassatie door de wetten van 30 Julij 1828, en
VI. van 1 April 1837.
1.
C'ASSATIE·REGTSP1,EGING 0N:oE1< DE ABSOLUTE 1<0NrNGnN :
*x
Nergens was de regtspleging als onmiddellijk door den
* Koning uitgeoefend zoo zorgvuldig ontwikkeld en geregeld,

als in Frankrijk voor de omwenteling. Zij was daar ook
noodzakelijk.
Terwijl in Duitsehland, alwaar de hoedanigheid der
oude Germaanselre Vorsten als opperste regters spoedig
voor eene tot aan de hoogste spits geregelde regtspraak I
" door regters week , en later Rijks-wetten de Kabinets-
justitie verboden (2), het lang als regel gold dat er drie ,
V. (1) Over den Conseil privé en het Hof van cassatie tot aan de restau­ I
ratie der Bourbons, is veel licht te ontleeuen uit het verdienstelüke I
_ geschrift: Ueber die Cassations-Ivzstcmz und das Rechtsmittel der Cassationcn
in dor Gesetzgebung der Rheinlamde, van C. v. B. (denkelijk Bxmumc).
Coblenz, [820. `
A (2) Werd die niettemin nog uitgeoefend, zoo was dit niet in overeen-
_ stemming met de Rijks­Staatsrege1ing, en zal het voorbeeld van het I
Fransche absolutisme wel niet zonder invloed zijn geweest. V

i
, . “ ,,,___