HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 15

JPEG (Deze pagina), 567.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

" i
l
;
F1 l
l
9 VI
F s
c E
1 ‘
l j
Het eigenaardige verschijnsel van het Fransche Hof van
cassatie is slechts geschiedkundig te verklaren. Het is een t
sprekend voorbeeld, welk eene taaije levenskracht datgene ~
heeft, wat zich van lieverlede heeft ontwikkeld. Zoo heeft V
zich de cassatie-regtspleging (welke in eenen constitutio-
nelen Staat den redelijken grondslag mist) onder en door
F het koninklijk absolutisrne ontwikkeld. Dit viel; maar de
i cassatie-regtspleging duurde voort, zij overleefde in het
Hof van cassatie het beperkte Koningschap, de Republiek,
het Keizerschap , en trachtte ook nog onder de heerschappij
der herstelde Bourbons en des Julij-Konings zich staande ‘
te houden, tot dat eindelijk alle levenskrachten daaraan l
ontbraken. Maar toen werd nog de doode vorm behouden
en een schijnleven voortgezet.
De Fransche cassatie-regtspleging, welke sedert haar
ontstaan tot op dezen tijd aan rnenigvuldige veranderingen
OHCl€YWOTl3GH is gGV6GSl], llêêfll, 2llS HIGH de VOOIDüïlH1SlZ€ 1
daarvan nagaat, zes hoofdvormen gehad (zie Tnmïië, Com ‘
de cassazfiovz, inzonderheid bl. 82 en volgg.)
` ll