HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 11

JPEG (Deze pagina), 693.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

r
l
l
in Fran/brrg'b sezlert ele invoering zler (Jelles oneg‘gebroben
ieerbzaani geweest ont (lie eenvornzige nitlegging der ieetboeben
te bevorrleren. Ifeeft clit iets gebo@en ? Dan rnoest de regt-
spraal: op (lit oogenblib eenverrniger [lan vroeger zijn, en
·= ten blgbe elaarvan {le voorzieningen in cassatie in aantal {ll
verrnineleren. Doeb wel verre, [lat {lit bet geval zon zgn
blrg/bt nit [le geregtelgbe statistiel: op bet einrl van 1852
aitgegeven, elat bet jaarlgbseb getal voorzieningen in cas- ïe
satie voor bnrgerlijbe en banrlelseaben in de laatste dertig
jaren steeds onveranderd gebleven is. De eenbeizl rler regts- gil
pleging is rlns niets voernitgegaan {loer {le rlnieenrle voorzie-
ningen in cassatie gerlnrencle al {lie jaren bebanzlelrl; ja =i
zelfs sebeen bet versebil van jnrisprnzlentie bg ale oneler-
sebeielene regterlgbe eollegien in ele jongste rlertig jaren eer
toe te nenien, elan te verrnineleren. Zervzgl er van 1821 tot
1830 geniielrlelrl 91 regterlgbe beslissingen ieeler jaar ver-
nietigel iverrlen, als in strgkl niet ele ieetsnitlegging van bet Ifof l 1
l van Cassatie, baal {lit van 1831 tot 1835 niet 119 arresten (
of vonnissen plaats; in ele volgencle jaren niet 144, in
rle rlaarop volgenele niet 140, en in [Ze laatste niet l84! ·
‘ De cassatie-regtspleging een in rle tzoeeele plaats vooral lt),
rlaarom ele voerbenr verelienen , onzrlat eg alle regterlg/Ee l d
eollegien eontroleerrle tegenstelling van bet booger be- /‘
roep, {lat slee/its eenige zaben, in verboneling tot ele
rlaarbg betrobbene nieer ge niin groote belangen, van toepas- " '_
sing zgn ban). Niet enbel ele beslissingen {ler ]Io2:en, oolv ,i
rlie in ele laatste instantie rloor Regtbanben en ]·[antorzgereg­ l
ten gegeven, waren, rneenzlernemaan eassatieen«7«»;·r«·e»·pen.

is?
li

l
tt;
rêïr
7/