HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 107

JPEG (Deze pagina), 648.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

_ {2.,
l §
l
i
..
, ­-» 90 -~-
Jlgks-kamergerigt (welks ongehoord langzame regtspleging
` niet zoozeer het gevolg van de procedure-vormen, dan wel
van het met betrekking tot zijne taak veel te gering getal f
i .. . . P 1
2 leden was) eene soortgelnke procedure H1 gebruik geweest. (
’ <»·eli`k de zoo omsla<>‘ti<»e cassatie- iroeedure wat bittere 4
¤ J ¤ ¤ >
` spot ware daarover in Dmtsehland opgegaan! Nu het ons l
eehter door het buitenland geboden wordt, nemen wij het l
vol dank en bewondering aan!
(
‘ Badat met het begin dezer eeuw de linker-Rijnoever
aan Frankrijk gekomen en de Fransche wetgeving aldaar E
g ingevoerd was, verzoende men zich in Duitsehland spoedig
l met de instelling welke eeen re¤‘ters-instantie zi`n maar '
, ¤¤ e ¤ . > X
toeh in de regtspleging ingrijpen, 11iet dadelijk de indi-
? , viduële regten der staatsleden, maar het belang der wet {
in het oog houden zou.
( Wil] hebben gezien, dat zelfs een Gönnnn die prees en ‘
(hoewel dan met wijzigingen, welke het karakter er van
moesten veranderen ze bi` ons wilde invoeren. lli' wilde zelfs ik
J J v
boven eene bij te behouden derde instantie, nog eenen met
het door hein ontworiene collewie van wetgeving te ver- 1
O D D p
eenigen Hof van cassatie oprigten. Toen , na N-lroLno1~:s val, J
l M . . °
de van Duitsehland at`<>·eseheurde gewesten van den linker-
] r> ¤
l Rinoever weder aan Duitsehe Staten werden toe¤‘evoe<>‘d
. ¤ ¤ = ,
l behielden zi` meestal hunne wet¤‘evin<>‘. ZT bleven ten
J J c :> J tl
opzigte daarvan en van de regts-instellingen een zelfstandig '
l geheel, doeh waren meestal zoo klein, dat het denkbeeld
; van een Hof van eassatic niet meer uitvoerbaar bleef. En
1 toeh moest de reliquie uit den Fransehen ttjd bewaard
worden. De nu voor de Rijn-provineiêïn ingestelde hoogste J
A instantien waren en konden meestal niet anders zijn, dan .
Regtbanlïen van revisie en moesten toeh Hoven van cas- J