HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 106

JPEG (Deze pagina), 614.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

l
s
-­ 922 -
i breken, den door den tijd rijp geworden kern van hare
j schaal 0ntdoende.” Zoo spreekt eene talentvolle schrijfster;
en dit kan den Fransehen tot verontschuldiging dienen,
waarom eene verouderde instelling zoo lang behielden.
en dat zij, toen zij daarvan het wezen moesten veranderen, i
naam en vorm lieten bestaan. `
R , De onde cmseil privé had den Fransehen waarborg ge-
t boden tegen eene willekeurige kabinets­justitie. Vie zal
§, het hun misdniden, dat zij dien in den aanvang der
omwenteling uit vroom ontzag in het Hof van cassatie
lieten voortleven? Voor de aloude Parlementen toonde men
geen zoodanig vroom ontzag, en had er ook wel geene
reden tee. De sieraden van het llof van cassatie waren
steeds de uitstekendste mannen van ]1`rankrijk; met eerbied
betraden de Franselien steeds zijne drempels, waarvoor
j scheen geschreven: 720% me mw_qcre.’
Toen de aard van het tlof van cassatie moest veran-
derd worden, zon men toen ook te gelijk de lang gebrui-
kelijke namen en vormen, waaraan de menschen nu eenmaal
zoo hangen, hebben moeten veranderen? lllas de bezorgd-
heid zoo geheel zonder grond, dat zulk eene verandering J
ook de hooge achting des volks voor het eerwaardige j
[ eollegie kon kreiiken? l
Vilaaraan anders, dan aan de onverwinnelijke zucht bij
de Dnitsehers om na te apen, is het verklaarbaar, dat
deze instelling toejuiehten, welker levensvatbaarheid zich l
lieïwijlelen liet uit dien voortdnrenden strijd waarbij haar
bestaan gemoeid was, zoodat zij, nadat haar wezen werke- n
lijk was afgestorven, nog de bij ons ongewone namen en A
vormen meenden te moeten invoeren en de eigene af te schat`-
ten, waaraan men gewend nas? Vllare in eenig opzigt bij het


l

l
il, nl e er ze i «