HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 102

JPEG (Deze pagina), 686.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

J/i
`l
ij ‘
t zijne eenzijdige onpractiselie inzigten, welke geheel vreemd
J; moeten Zijll 3.21,11 (1G I'O8plI1g 88115 I€glSC1`S, is g@GIl dêllgdëe
` lijk orgaznrvoor de ontwikkeling van het regt; het is ook
f eene hinderpael voor een heilzzunen werkkring des reg~
j tCI'S, dïlëtlf d€ZG11 wordt opgelegd, Hill). VOYITIGH, 21311 l€l]l]G1‘S
l der wet te hangen, en daardoor wordt teruggeliouden om
l in haren geest door te dringen en tot littro verdere ont-
wikkeling bij te dragen. Als surrogztat van de oude, uit
j de levende rnenselien-inantselieppij en regtsbetrekkingen
l VOOIlCg`€VlOGl(lC 7'67"lL77Z _]`·’Z&(diC{6d6l7‘ZL7iZ (LZLCá07"ii(ó«S’, zal BCIIB 011* 4
vruchtbare Ci1SS{l.lllG-SOl)lll5lJC1'l_j moeten gelden! De preetijk ;,
i zou niet meer de school voor de wetgeving Zl·11'l11ElEt1J deze
ze ta . v
{ ZOU veeleer als CCHB l3l1COlIlG onvatbuar VOOY OI1l]Vll{l{Glll1g,
de wet VO0l'SCl1l`ljl`iL. Meer die perken moeten ook uitclruklcelylc voorgc~·
" schreven zijn, en worden niet door liet stilzwijgen des wetgevers gesteld. _'
§ Eene procedure-wet kun niet zijn, gelijk het programma van een feest,
wuarbï elke sehrede en hundelimr der deelnernenden vooraf uzm<rekon~ ti
l J rr c
j digd wordt.) ­-­ D`AGUESSEAU zegt: «les formes sont Za via de la loi;
i comment sans elles la mettreit-on Et Texéeution? elles sont lu snuve­gardc
j de ln fortune, de l'honneur, de ln vie des citoyens, elles sont lejlambmu,
l qui eblctire et guide lu marche dit magistv·ai‘. Le juge sans les formes est
J nn pilote sans boussole, il ne peut point tenir une route ussurée; livré ii.
ln merci des flots , il donne dens tous les eeueils, qui le reneontrent sur
se route, et il est diflieile qu`il évite un triste nziufruge.¤ De vormen
{ zijn wel bestemd, om de regterlijke willekeur te beperken, maar tot de
opsporing der w:izn·heid kunnen zij niet bevorderlük, veeleer belemme-
;, rend zijn. Zulke wettelüko voorschriften, welke den regter voorschrijven
, om middelen tot het opsporen van de wuurlieid te bezigen, geen reeds
1 boven het bereik vun vormen, en een wijs en zün pligt volijverig betrach-
ï tend regter zon ook, zonder wettelijke voorsehritteii, van zulke middelen
l gebruik mitken.
I Niets is gevu:n·lijker voor liet materiële regt, dun eene overdrevene
vormen­·beersclmppij , niets çrevzuirlijker voor het aanzien der regiscollegien.
Het volk inunkt zich geene voorstelling van de uoodwendigheid der vor·
inen en beschouwt elk nen den vorm ten of’l`er gebrugt regt als een offer
vnu regterlijlce pni·:立li;;|ieirl «l”ge··ctcnlowze r:ilr­ti_;heirl.
l
I
js
XS:
xi ,