HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 100

JPEG (Deze pagina), 579.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

... SQ ......
zijn la Zaal qui duit é'á1·e Za jmáice des tribzmáux. Het
‘ vonnis, dat aan woorden blijft hangen, heeft de praesumtie
I van regtvaardigheid voor zich; de regter, die den geest der
I wet in aaninerlcing neemt, zou die uit het oog verliezen.
De eassatie van een vonnis, ’t welk vcröa leges zfemtit,
eetl 020% wim eá peáesmöcizz, zou een ongehoord schan-
daal zijn!
§ Zoo zullen er dan zijn die voor de wet in het stof kruipen.
1 Wanneer de dienaar de bevelen zijns meesters overdrijft,
I zelfs tegen diens wil overdrijft, zoo mag tegen zoodanige
handelingen niet worden ojigekoinen, dewijl zij slaafsehen
geest verraden. De trouwe lasthebber, die in den geest
j zijns meesters meent te handelen, moet daarentegen ver~
i nietiging zijner handelingen vreeïceii. Voorwaar eene verre-
! gaande veraehting van die belangen en regten, welke aan
de zorgen des meesters en des dienaars zijn toevertrouwd!
E De wet wil den vrijen laatsten wil eens overledenen heilig er
l gehouden hebben. Juist daarom, niet in ozlizmz. der testa- `
A menten, maar dewijl 1net testamenten veel onbehoorlijks
l bedreven worden laan, schrijft de wet strenge vormen nopens
het tot stand brengen van een testament, op straffe van
nietigheid, voor, opdat men na den dood des erilaters ook
overtuigd kunne zijn, dat de voorhanden oorltonde zijnen
j wil behelst, en niet door het volveeren van den inhoud
nog meer tegen den wil des overledenen gehandeld worde,
~ dan door het in werlaing treden van de overeenkomstig
l
{Ff/ITS ·‘7fTliCiltl·(`II7l (?j‘ll5` Ct7'CI(i]ll‘8]l£·[ -­-·_/l`(ll.lS Vllïlfll ](’g1·_/it, H]/ll Qllülljiüïi NOIILM,
#5··ri uincnz mm ·w·m£i; i<Z_;i1, et quad zlisml tlfeïzun ca sc7z/enlia, ïzuc disïaï
,ri·m.s ab eo, qzwil eonim. ïej;e1.·i_¥il (Fr. 29, 30. de Ieyi/izis_). `
Eene gulden leer wer lQll()l`lá!lC'<‘lltC11 zonder re;;:~;;evoeï
l
l
:
· I
_ S