HomeDe cassatie-regtspleging in Frankrijk en eldersPagina 10

JPEG (Deze pagina), 634.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 70.31 MB

vut
en dat deze, qfsekoon in den vreemde , de zaak volkomen
juist keeft voorgesteld, werd reeds becïamd door regtsge-
l leerden in Frankräk zelve wonende, die met de werking van
ket Ifqf van Cassatie van nabij bekend 1).
1 Doek ww laten den lezer zelven oordeelen over de ge- °
grondkeid van ket door F1uE_1Jm;1cH aangevoerde, vertrou-
wende, dat ket onderwerp belangrwk genoeg zal geaekt
worden om de moeite te nemen den Sekrtïver in diens rede-
neringen te volgen. En indien men ket niet overal met bem
eens is, men koude dáár in ket oog, dat kier geenszins bedoeld
werd voor ons Zand te sekrvïoen, en dat ook wg er verre
van af zgn om alle besokouwingen zonder ondersokeid op
onzen regtstoestand te willen toepassen. Mogt in dit laatste
opzigt eenig gedeelte van minder belang zgn, vermeen-
W den ket took niet te mogen weglaten, daar ket gekeel op
die wüze in een ander opzigt verliezen zon als bädrage tot
de algemeene geschiedenis der regtsinstellingen.
Bw de volledigkeid, waarop dus de stof alkier be/kan- b
deld is, werd eekter éái gezigtspunt verwaarloosd, dat naar
ons oordeel de meest afdoende bevestiging oplevert van ket
betoog door FRIEDREICH geleverd. Wij bedoelen de geregte­ i
lgke statistiek, en willen ten slotte daarvan eenige voor-
beelden bgbrengen.
De cassatie zon in de eerste plaats strekken om éénheid
in de regtspleging te weeg te brengen, en tot dat einde is
1 1) Men zie o. a. het oordeel van den Parüsclzen Advocaat LEVITA,
Gcrïchtssaal, Feb. 1853, blz. 179.