HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 618.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

i i 7
inhoud der gedenkschriften tot erkenning gekomen
Zouden zijn, dat wij den loop der gebeurtenissen
niet juist zouden hebben omschreven, of in onze
beschouwingen en gevolgtrekkingen zouden heb-
ben gefaald. Integendeel, deze vinden er in menig
[ opzicht nieuwen steun en nadere bevestiging door.
Maar het spreekt van zelf, dat de door wijlen
generaal von Moltke meerendeels eigenhandig
neergeschreven ,,herinneringen" omtrent het voor-
gevallene, meermalen feiten konden boekstaven,
die ons onbekend gebleven zijn, en gezichtspunten
konden openen, die ons moesten zijn ontgaan.
Wij gelooven, dat er in deze mémoires wel het
een en ander voorkomt dat meer algemeen de
aandacht verdient. En wij vertrouwen daarom,
dat het den lezer niet onwelkom zal zijn daarom-
trent iets te vernemen, vooral wijl er ook over
ons land gesproken wordt.
In een memorandum in het eerste gedeelte van
het boek zegt von Moltke, dat zijn aanteekeningen
uitsluitend bestemd zijn voor zijn vrouw, en dat
de inhoud nimmer openbaar gemaakt mag worden.
Zijn weduwe schrijft daarbij echter in een noot:
dat zij de publicatie thans noodzakelijk acht,
,,damit über wichztige Vorgänge die Wahrheit bekcmnt
werde".
· De gedenkschriften bevatten een groot aantal
' brieven. Aanvankelijk,toen von Moltke nog een jong
· luitenant was, schreef hij deze aan zijn verloofde;
* , later aan zijn vrouw, die hij tot in zijn laatste levens-
* ‘ dagen geregeld deelgenoote maakte van zijn lief
en zijn leed. De inhoud van deze brieven is voor
ons doel meestal niet van belang. Maar men
vindt er toch hier en daar belangwekkende zaken
[ in vermeld, die, een duidelijken kijk geven op het
l.
4 .