HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 598.64 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

lift 6 j

het verzet en het ingrijpen van invloedrijke regee-
ringspersonen en militairen.
De brochure mocht niet worden verspreid.
teCgenlDrä Steiner ïzverd in de Pers van ver-
gt; sc 1 en e an en een astercampagne op touw ,
gezet, waarin tegen dezen philosoof­socioloog ­- ‘
tot wiens volgelingen wij intusschen niet behooren
lijp; - de meest schandelijke en absurde verdacht-
makingen en beschuldigingen werden geuit. Wij
verwijzen daarvoor naar het opstel van Mejuffrouw
Dr. E. VREEDE in het nummer van November
1921 van het sedert opgeheven maandblad: ,,Drie-
{P Zedige Indeeling van het Sociale Organisme".
Evenwel... de gedenkschriften van generaal
von Moltke zijn nu toch in het licht verschenen.
. Ze vormen thans een lijvig boekdeel en dragen den
titel:
GENERALOBERS T HELM U TH VON
ly " MOL TKE.
,,Erinnerungen, Briefe, Dokumente 1877--1916.
,,Ein Bild vom Kriegsausbruch, erster Kriegsführung
,,und Persönlichkeit des ersten militärischen F ührers
,,des Krieges.
,,Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen
{ ,,`UOn
ELIZA VON MOLTKE
L _ 9) N f
GEB. GRAFIN MOLTKE­HUITFELDT
,,19722. Der Kommende Tag A.G. Verlag, Stuttgart".
Wij betreuren zeer, dat wij ditnboek niet _ter
gs ,.`_ onzer beschikking konden hebben bij onze studiën,
waarvan de uitkomsten vervat zijn in ons in de '
maand Augustus j.l., bij de Uitgevers van deze »
brochure, verschenen boekwerk:
,,DE WERELDOORLOG OP HET
DUITSCHE WES TFRONT."
{ Niet, omdat wij door kennis te nemen van den
.;ï r.

Y
l_T=·;