HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 594.74 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

DE GEDENKSCHRIFTEN VAN GENE­
j RAAL VON MOLTKE
Door vriendelijke hulp uit het buitenland kwa-
, men wij eenige dagen geleden in het bezit van de
` gedenkschriften van den ,,Generaloberst" Helmuth
' von Moltke; dat is van den man, die in 1914 tijdens
het uitbreken en gedurende de eerste drie maanden
van den wereldoorlog, de chef was van den Duit-
schen Generalen Staf.
_ Het bestaan van die gedenkschriften werd ruim
een jaar geleden algemeen bekend door de ont-
hullingen van Dr. Rudolf Steiner te Dornach,
aan den correspondent van ,,Le Matin"; die
daaraan in October 1921 in dat blad openbaarheid
* gaf. Tevens werd toen vernomen, dat de weduwe
van generaal von Moltke bedoeld had die mémoires
in het licht te doen verschijnen reeds in Mei 1919,
vóór de onderteekening van het verdrag van Ver-
sailles. De heer Steiner had, als oud vriend van
von Moltke, aan de samenstelling der gedenkschrif­
ï ten medegewerkt en er een voorwoord bij geschre-
ven. Mevrouw von Moltke en Dr. Steiner beoogden
,’§ door de uitgave te bereiken, dat het oordeel omtrent
Duitschland’s schuld aan den oorlog op een andere,
meer objectieve basis gevestigd zou worden en
N dat bij de onderteekening van het vredesverdrag
` daarmede rekening zou worden gehouden.
De gedenkschriften ­- die toen een vrij beknopte
verhandeling vormden - waren reeds gedrukt
en in handen van enkele personen. Maar de poging
om door deze publicatie eenige ,,naakte feiten"
aan den dag te brengen mislukte, tengevolge van
E
Q
ë
li