HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 627.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.37 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

” i
jj 39
In de serie ,,X/etenschappelijke Werken" der W.B. verscheen:

l W. G. F. SNIIDERS, Lu1t.­Gen. B.D.:
DE WERELDOORLOG OP
,1 HET DUITSCHE WESTFRONT
E van den aanvang tot na afloop van den slag aan l
de Marne. Een Krijgsgeschiedkundige studie, ook
voor n1et­m1l1ta1ren. 390 bladzijden met 4 afzon­
1 derlijke Kaarten.
INGENAAID f 3.95 IN KEURBAND f 4.85
M L
L ,,Deze verschijning is daarom zoo belangrijk, omdat het i
de eerste arbeid van neutrale zijde is, welke een geheele "
periode van den oorlog omvat, en wel de meest belangrijke,
# nl. die, waarin het lot van den oorlog feitelijk ten gunste
i van de geallieerden werd beslist en voorts omdat hij uit ;
» de pen gevloeid is van eene, geheel buiten het geding
staande, alleszins tot oordeelen bevoegde, groote autoriteit.
En eindelijk omdat de schrijver zich niet bepaalt tot een l
Q dorre opsomming van feiten, doch doorgaande zijne per- i
soonlijke meening uit over de ontworpen plannen, de aan ,4
de zaken gegeven leiding en de handelingen van beide ’
oorlogvoerende partijen in haar onderling verband. Ten j
slotte, en niet het minst, omdat de studie het kenmerk
je draagt van groote onpartijdigheid. Aan niemand wordt
ig de hem toekomende lof onthouden, aan niemand de ver- j
4 diende blaam gespaard. De conclusiën, waartoe de schrijver j
,7 komt, zijn hoogst belangwekkend en voor ons allen, Neder-
‘ lanclers, buitengewoon leerzaam. j
s Niet weinig wordt de waarde van het werk verhoogd, 4
? doordien door den schrijver talrijke bronnen konden
_l geraadpleegd worden, die, bij een ander verloop van den l
g oorlog, hoogstwaarschijnlijk nog lange jaren in portefeuille
_ _ zouden zijn gebleven of als archiefstukken voor het publiek [
" nog niet toegankelijk zouden zijn geworden. ä
« Geen wonder dan ook dat uit dit materiaal, door eendiep­
gaande bronnenstudie, door onderlinge vergelijking en ë
oordeelkundige schifting, een werk is ontstaan, dat een l
` sieraad zijn zal van de Nederlandsche litteratuur."
= Geï1.­[VZaj00r A. Hcsgebaom in de N. Rott. Courant. g
J E?
‘;' ll
i
E
F