HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 615.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.37 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

36 T
Generaal von Kluck was niet aanwezig toen l
E Hentsch in zijn hoofdkwartier kwam; hij beklaagt
zich, dat deze zich niet bij hem persoonlijk, in de ·
ij, nabijheid, heeft gemeld en hij schrijft woordelijk
lï uit de archieven over, dat Hentsch gezegd heeft: /
_ ,,het IC leger moet eveneens teruggaan". Hetzelfde ”?
staat te lezen bij generaal Dr. von Kuhl en bij· R
Müller­Loebnitz. Wij zullen er niet verder over
`, uitweiden, na hetgeen we er in ons boek over
J hebben gezegd.
Toen de terugtocht van de Marne een voldongen
L feit was, is generaal von Moltke - het was weder-
, om nog eens ,,te laat" ­- naar het front getogen om
, persoonlijk bevelen te geven. Toen hij te Luxem-
p burg terugkwam,was voor hem de dag van scheiden {
r weldra gekomen. ?
p Op den 14en September, des namiddags, bracht l
i generaal von Lyncker hem op zijn bureau de
ii boodschap van den keizer, dat deze den indruk
g had, dat hij te ziek was om de operatiën verder
j te kunnen leiden. Von Moltke moest zich Ziek
r melden en naar Berlijn terugkeeren. Generaal
j von Falkenhayn zou de leiding op zich nemen. De
j ,,Oberquartiermeister" von Stein werd eveneens
uit zijn functiën bij het groote hoofdkwartier ont-
heven en benoemd tot commandant van het 14e
reserve­legerkorps. ·
C Tevergeefs trachtte von Moltke den keizer te
T doen terugkomen op zijn besluit. ,,Das alles kam
ohne jede Vorbereitung über mich," schrijft hij.
r Alleen werd hij, om te voorkomen dat zijn ontslag r
. op het leger een ongunstigen indruk zou maken, l
· nog tijdelijk in naam in zijn betrekking gehand­ l
j haafd. Hij was in die functie o.a. nog tegenwoordig
bij de capitulatie van Antwerpen. Later trok hij
3 naar Berlijn, waar hij nog onderscheidene belang-
J E