HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 628.91 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

l
35 j
" nog een dag langer te mogen voortzetten, om de
vruchten van zijn overwinningen te kunnen pluk-
W ken. Dit werd toegestaan; maar nogmaals werd
i gewezen op de noodzakelijkheid om het leger te
` échelonneeren en zich tegen Parijs te beveiligen.
Toen nu de Fransche tegenaanval geschiedde
¢ op den rechtervleugel van het 1e, alsmede op het
front van de ze, 46 en 5e legers, bracht het IB leger
zijn korpsen van den linkervleugel achter het front
om naar zijn rechtervleugel. Daarbij ontstond j
tusschen de IC en ze legers een opening van 25 l
KM. Den 7en September werd bericht, dat het
IC leger in een zeer zwaren strijd stond. Het ze
leger had toen zijn linkervleugel al omgebogen naar
achteren.Von Moltke zond toen den overste Hentsch
af, volgens hetgeen hij schrijft, naar het ze en het
IC leger, om zich op de hoogte te stellen van den
toestand; volstrekt niet met het bevel dat het te
leger moest teruggaan, doch alleen met de aan-
wijzing, dat, indien het niet langer·stand kon hou-
den, het moest uitwijken in de lijn Soissons-
Fismes, ten einde zoodoende de ontstane opening “
in het front te stoppen en het verband met het 26
leger te herstellen. Nu beweert het IC leger, schrijft
von Moltke, dat Hentsch wel het bevel om terug
te gaan heeft overgebracht. Maar overste Hentsch
betwist zulks; toen hij terugkwam meldde hij aan
generaal von Moltke, dat bij zijn aankomst bij het
re leger, de bevelen voor den terugtocht reeds
gereed lagen.
Wij merken hierbij op - met verwijzing naar ons
boek en naar de No. 19, 20 en 73 van onze bronnen-
’ lijst -­ dat von Mo1tke's omschrijving van het
gebeurde niet overeenstemt met hetgeen de generaal
von Kluck, commandant van het IC leger, de generaal
Dr. von Kuhl, zijn chef van den staf en de Oberar-
i chivrat W. Müller­Loebnitz daaromtrent verklaren.
P
l