HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 627.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

ä
34
Dat de Duitsche legerleiding een voor haar doel "
je noodlottig besluit nam- zooals wij in onze studie
hebben betoogd ­­ door op 26 Augustus 2l€gC1`­· ,
{7 korpsen van den rechtervleugel naar Oost­Pruisen
gj te zenden, wordt door generaal von Moltke erkend; ·
'f ,.dies war", schrijft hij, ,,ein Fehler, der sich an.
I der Marne rächte." l
g Toen bij het Duitsche hoofdkwartier berichten
P werden ontvangen nopens belangrijke troepen-
transporten uit het Oosten van Frankrijk in de
richting naar Parijs, werd bevolen dat het Duitsche
Q 76 leger naar St. Quentin zou worden vervoerd.
{ De bedoeling was, dat het op den rechter vleugel
j zou worden ingezet.
Y De uit het Oosten afgevoerde Fransche troepen
' werden blijkbaar onttrokken aan de op het front
,. tegenover de Duitsche 6e en 76 legers ageerende
[T afdeelingen. Het is verklaarbaar dat von Moltke
ï nu eindelijk ging inzien, dat op zijn linkervleugel
meer troepen stonden dan aldaar noodig waren en
4 dat op zijn rechtervleugel versterking dringend
l gevorderd werd.
,· Toch zou het ook hier wederom ,,te laat" worden!
« Meer en meer werd het te verwachten, dat de
` vijand op dien Duitschen rechtervleugel een aanval
g_ zou ondernemen. De desbetreffende berichten
L werden aan de legers van dien vleugel medegedeeld,
E met aanwijzing - von Moltke zegt te meenen op 28
of 29 Augustus ­- dat het IC leger moest halt houden
7. tusschen de Oise en de Marne, het 26 leger evenzoo
ï tusschen de Marne en de Seine. Tevens werd aan
; het IC leger bevolen, dat het niet dichter op Parijs
§ moest aanrukken, dan met het behoud van de ‘
vrijheid voor operatiën was overeen te brengen.
· Toen deze bevelen bij het IC leger ontvangen
Li werden, was dit de Marne reeds overgegaan.
= Het vroeg toen om de vervolging van den vijand
· I
l
_ l