HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 598.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

33 A
‘ kritieken dag een zoo ergerlijke ,,vergissing"
zou hebben begaan, dat hij regeering en keizer
,,er in heeft laten loopen", door onverwacht hoop
te geven op een schikking met Frankrijk, kan toch,
althans naar onze meening, bezwaarlijk worden
aangenomen. Kan niet het Duitsche antwoord op
de Engelsche aanbieding, door de daarin mede-
gedeelde ,,technische" noodzakelijkheid om in
elk geval ook op de Fransche grens te mobiliseeren,
in het spel zijn 9 Men kan die ,,technische" redenen
in Engeland wellicht niet hebben vertrouwd en l
heeft er Frankrijk misschien niet aan willen wagen.
Opmerkelijk is het wèl, dat de aanbieding uitging
van lord Grey en overgebracht is door den gezant
Lichnowsky; terwijl het telegram, waarbij de
aanbieding werd ontkend en als een misverstand
werd aangeduid, door den koning van Engeland
werd verzonden. Is het niet mogelijk dat de koning
inderdaad aanvankelijk buiten de zaak gehouden
of gebleven was en dat niet behoeft te worden
gedacht aan dubbelhartig spel van Albion?
Wij zullen die vragen niet beantwoorden. Mysti- l
ficatie of misverstand heeft in elk geval niet lang
geduurd. In den laten avond van 1 Augustus was
te Berlijn de geregelde loop der mobilisatie op den
volgenden dag weer hersteld en was er niets be-
dorven.
Of alles ?
Aangaande de krijgsgebeurtenissen na den val
van Luik bevatten von Moltke's gedenkschriften
niet veel nieuws. Alleen omtrent de operatiën in
het laatst van Augustus en in de eerste helft van
September IQI4 treffen wij meer uitvoerige op-
merkingen aan.
Om dit referaat niet te uitvoerig te doen worden,
bepalen wij ons tot enkele punten.
Gedenkschriften 2