HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 624.20 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

~i

:1 52
ding der gedenkschriften van hun toenmaligen chef ­- ·
wiens weduwe thans te goeder trouw en met lof-
ï waardige bedoelingen den sluier opheft over nog
`· onbekend gebleven feiten -­ door machtige aan-
jj hangers van het ancien régime in Duitschland
gedurende ongeveer drie en een half jaar tegen-
l gehouden is kunnen worden.
l Het feit, dat op den kritieken dag van 1 Augustus
l IQI4 blijkbaar geen ander operatieplan beschikbaar
en uitvoerbaar was, is een onbegrijpelijke, ver-
ll bijsterende fout van den Duitschen generalen
l staf. Heeft men zich dan blind gestaard op dat
, vicieuse ontwerp van von Schlieffen en geen
lr anderen oorlog denkbaar geacht, dan dien op twee
V fronten tegen Rusland en Frankrijk met hun bond-
” genootenP In de vele jaren van von Moltke’s
bestuur over den generalen staf zijn de staatkundige
g toestanden toch meer dan eens gewijzigd. Er was
g stellig reden geweest om óók te denken, 't zij aan
Q een oorlog met Rusland alleen, 't zij met Frankrijk
j alleen of met eenig ander land. In elk geval, de
l noodzakelijkheid om een geheel ander plan dan het
" Schlieffensche uit te voeren kan ontstaan, en daar-
l voor was het beslist noodig, dat de generale staf
1 andere plannen uitwerkte en gereed had. Nu werd
‘­ de keizer feitelijk gedwongen om het plan van
j von Schlieffen - von Moltke te doen uitvoeren,
ft en de schuld daarvan rust stellig als een ernstige
Q; blaam op het dienstvak en op den chef van den
generalen staf.
Welke beteekenis moet worden gehecht aan de
V gewisselde telegrammen tusschen Londen en Ber-
lijn op dienzelfden 1en Augustus, blijft ons nog
‘ eenigszins duister schijnen.
Dat de Duitsche gezant in Engeland op dien