HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 654.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

31
F zelfs daarbij werd beslist over het lot van drie of
twee staten, Nederland, België en Luxemburg,
die geheel buiten de geschillen met de eigenlijke
, vijanden stonden. Terwijl van de laatstgenoemde
twee staten de neutraliteit zelfs hij internationale
tractaten en met medewerking van het eigen land,
li verzekerd en gewaarborgd was 1 De keizer en zijn
regeering waren zóó volledig onbekend met het
voor den mobilisatietoestand vastgestelde, dat zij
in het thans opzienbarende onderhoud met
generaal von Moltke op 1 Augustus niet aarzelden
willekeurig veranderingen te bevelen omtrent het
gebruik van spoorlijnen, loop van treinen en wat
dies meer zij. En de chef van den generalen staf,
die wist en kon beoordeelen, dat het toen te laat
was, óók om nog te kunnen verwachten dat het met
E Frankrijk nog met een sisser zou kunnen afloopen,
werd door den keizer zelfs gekrenkt, onheusch p
bejegend, wijl hij zich moest verzetten tegen het ,
l te elfder ure ingrijpen van den souverein. I
Het gaat niet aan te gelooven wat wel beweerd ·
is, dat het oorlogsplan zelfs niet aan den keizer g
was medegedeeld, omdat dan de zekerheid te loor Q
zou gaan, dat de zoo hoogst noodzakelijke geheim-
houding zou worden in acht genomen. Ware dat
plan,,uitgelekt"of zelfs algemeen bekend geworden,
t zoo kon op dit oogenblik Duitschland’s lot niet
erger, niet ellendiger zijn dan het werkelijk is.
Maar er is veel kans dat het verschrikkelijke plan
van den veldtocht van 1914 op het Duitsche
1 Westfront dan nimmer ongewijzigd tot uitvoering
Zou zijn gekomen. De ,,bedrijvers" van die euvel-
_ daad mogen in het tegenwoordige lot van hun
· land de niet onrechtvaardige straf zien voor hun
houding als leiders van het leger en ontwerpers
‘ of uitvoerders der operatiën van dat jaar. En het is
niet onverklaarbaar dat de uitgaaf en de versprei-
E
è