HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 666.87 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

{ l·
l l
l 30 ;
Het hoofd van den staat en zijn hoogste ambtenaren
mogen niet onkundig zijn van hetgeen er zal of
kan gebeuren, hoe er gehandeld zal worden,
l 4 indien de vrede met een of meer andere staten l
l j mocht worden verstoord. Zij, die in de hoogste
en meest gewichtige betrekkingen hebben te waken 3
voor de levensbelangen van staat en volk, maken ‘
T. zich schuldig aan onvergeeflijk plichtverzuim,
door na te laten zich te vergewissen, wat er alsdan
zal geschieden om die belangen te behartigen;
l :' om te kunnen voorkomen dat ze grovelijk worden
W geschaad; om te zorgen dat er niets zal worden
l verricht buiten hun weten, hun goedvinden, hun
' F‘ verantwoordelijkheid. De inhoud van von lVIoltke’s
~ aanteekeningen laat niet toe er aan te twijfelen,
of, indien aldus vóór 1 Augustus 1914 in Duitsch- 4
{ ig land ware gehandeld, de loop der zaken een andere
j l wending zou hebben genomen. Keizer en rijks- `
E if ` kanselier - om van ministers niet te spreken - J
T waren geneigd den oorlog te beperken tot een
l pg aanvallende operatie tegen Rusland. Zij keurden
den inval in België en in Luxemburg af, en ze
ïe verlangden dat Frankrijk met rust zou worden
~ gelaten. Waarom hebben zij dan niet eerder, niet H
_ tijdig vóór dien rampzaligen 1en Augustus 1914, in
dien zin hun allesbeheerschenden invloed doen j
Y gelden? Het is een wereldramp geworden, aller-
eerst voor Duitschland­zelf, dat zij dit hebben
verzuimd.
­` Maar ook de verschillende chefs van den Duit- ç
schen generalen staf hebben daaraan schuld. Hun
.`, treft het verwijt de zoo gewichtige regelingen voor
" de mobilisatie en den oorlogstoestand eigendunke- j
{ lijk te hebben onthouden aan de beslissing, zelfs
j¤l aan de kennisneming van hun regeering en van ~
·= den keizer. Het is onbegrijpelijk, als 't ware niet »·
.. te gelooven, dat dit hun mogelijk geweest is, nu
= 2