HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 608.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

29
rompeling van Luik mislukt was; de Duitsche
troepen waren althans niet in de stad doorgedron-
gen. Toen von Moltke dit aan den keizer meldde,
zeide deze: ,,Dat heb ik dadelijk wel gedacht;
het oprukken door België heeft mij den oorlog
met Engeland op den hals gehaald/’ Toen echter
daags daarna het bericht ontvangen werd, dat de
Duitschers Luik veroverd hadden, werd von.
Moltke door den keizer ,,abgeküszt".
Wanneer wij nu onze indrukken resumeeren,
die wij door de vorenstaande episodes uit de
gedenkschriften verkregen hebben, stellen wij
op den voorgrond: dat wij von Moltke's mede-
deelingen onvoorwaardelijk betrouwbaar en ge-
loofwaardig achten. De generaal schreef uitsluitend
voor zijn vrouw; hij stelde geen memorie van
verdediging op. Hij mocht verwachten dat zijn
verlangen, om nimmer openbaarheid te geven aan
zijn vertrouwelijke ontboezemingen, gerespecteerd
zou worden.
De weduwe van den generaal heeft zich echter
niet gehouden aan diens wil, omdat zij, naar ze
schrijft, daardoor hooge belangen meende te
kunnen bevorderen voor haar vaderland, dat aan
den rand van den afgrond staat. Wij zullen dan
ook den eersten steen niet op haar werpen, wijl ·
zij de gedenkschriften heeft gepubliceerd. Integen-
deel. Wij gelooven dat zij over sommige gebeurte-
nissen bij het uitbreken van den oorlog een nieuw
licht heeft ontstoken, dat voor langen tijd en op
ruime schaal nut zal kunnen afwerpen.
Dat de keizer en de rijksregeering onbekend
waren met hetgeen door het legerbestuur voor het
geval van oorlog was ontworpen en voorbereid, i
is onzes inziens een ernstige, niet te verdedigen
of te vergoelijken fout van die personen zelven.