HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 640.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

.ï;i)!H
ll"'
r 28
Yi Hij kwam thuis in een wanhopige stemming
en stortte tranen van spijt. Hij was een gebroken
man; deze dag had hem moreel geknakt en ook
Q; fï j lichamelijk ziek gemaakt. Zijn vertrouwen op zich
jg zelf en op anderen was geschokt; er was in hem,
ll naar hij zegt, iets onherstelbaar verwoest. Het op
V dezen dag ondervondene is hij niet meer te boven
fig` ?) ,= gekomen.
Het vorenbedoelde bevel was per telefoon uit-
gegeven. Toen kolonel Tappen aan von Moltke
li het schriftelijk telegram kwam voorleggen, om het
*’ 1 telefonische bericht te bevestigen, wierp de generaal
E jj zijn pen op de tafel en weigerde hij ten stelligste
lï het telegram te onderteekenen, zeggende: ,,doe
ji· er maar mee, wat u wilt."
gg Dof en gedrukt zat hij 's avonds om II uur
‘_ in zijn kamer, toen hij opnieuw bij den keizer
ontboden werd. Hij werd door dezen - die al
pi te bed geweest, doch weer opgestaan was en een
lï mantel had omgeslagen - in diens slaapkamer
Ag, ontvangen. Er was een telegram van den koning
lx ;. van Engeland ontvangen, waarin deze verklaarde,
ï dat hem niets bekend was van het verleenen van
j, waarborg om Frankrijk van het deelnemen aan
ïg den oorlog terug te houden. Het telegram van
prins Lichnowsky moest op een dwaling berusten
gï of hij moest iets verkeerd begrepen hebben. De
j keizer was zeer opgewonden en zeide tot von Moltke:
el ,,Nun können Sie machen, was Sie wollen/’
l '? Von Moltke ging direct naar huis en telegrafeerde
aan de 16e divisie, dat deze Luxemburg toch
L moest binnenrukken. Om dit nieuwe bevel althans
J á eenigermate te motiveeren, werd er aan toegevoegd,
dat even te voren vernomen was, dat in Frankrijk
ç g de mobilisatie was bevolen.
Des avonds van den 5en Augustus kwam een
bericht in, waaruit werd afgeleid, dat de over-