HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 625.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

27
lingen in een bijna wanhopigen gemoedstoestand
1 geraakt. Hij voorzag dat deze diplomatieke gedach-
I tenwisselingen zouden leiden tot storingen in de
Q mobilisatie en tot ernstige rampen in den ophanden
l, zijnden oorlog. Hij vermeldt dienaangaande nog
, het volgende incident.
; Volgens de mobilisatie-regeling moest de 16e
_ divisie reeds op den eersten mobilisatiedag Luxem-
burg bezetten, om de voor het concentratievervoer
[ vereischte Luxemburgsche spoorwegen te bevei-
, ligen tegen een Fransche overvalling. De rijks-
I kanselier verklaarde nu, in het voormelde onder-
i houd, dat het bezetten van Luxemburg onder
C geen voorwaarde mocht plaats hebben, omdat het
[ een rechtstreeksche bedreiging tegen Frankrijk
zou zijn en de aangeboden waarborg van Engeland
C er illusoir door zou worden gemaakt. Terwijl von
Moltke er bij stond en zonder hem iets te vragen,
wendde de keizer zich toen tot den adjudant van
dienst en beval dezen terstond aan de 16e divisie
te Trier het bevel te telegrafeeren, dat zij Luxem-
burg niet moest binnenrukken.
Von Moltke zag natuurlijk in, dat de geheele
concentratie nu tóch in de war gestuurd zou
worden. Waar in die zoo samengestelde regeling
elke verrichting tot in de kleinste kleinste bijzonder-
heden is vastgesteld, waar b.v. de loop van alle
spoortreinen tot in minuten nauwkeurig geregeld
is, moet elke willekeurige verandering tot nood-
lottige gevolgen leiden.
Hij trachtte vruchteloos den keizer er van te
` overtuigen, dat de Luxemburgsche spoorlijnen
noodig waren en beveiligd moesten worden. Maar
hij werd afgescheept met de opmerking; ,,dat hij
dan maar andere lijnen moest gebruiken."
Het bevel bleef gehandhaafd. En von Moltke
kon gaan.