HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 651.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

Cw l
ll
ï‘‘ fl 26
jg; niet werd uitgevoerd zooals het ontworpen was;
gl d.w.z.: met sterke krachten tegen Frankrijk, met
zwakke ­- voor het defensief bestemde - tegen
jg; Rusland. Von Moltke verklaarde, dat het later,
ig! nadat de concentratie voltooid zou zijn, mogelijk
.,_,' '1 i, zou worden, om groote gedeelten van het leger
9 Avau »< naar het Oosten over te brengen; maar aan de
regeling van den opmarsch zelve, mocht niets
fi g veranderd worden. Hij kon de verantwoordelijk-
jg; Vl heid daarvoor niet dragen.
Het antwoord op het telegram uit Londen werd
gf Q toen in dien zin ontworpen, dat Duitschland de
W; Engelsche aanbieding gaarne zou aanvaarden;
;.äï,@J|‘ dat echter de ontworpen concentratie, ook aan de
gg s_», Fransche grens, om technische redenen eerst
V A moest worden uitgevoerd. Duitschland zou echter
gl tegen Frankrijk niets ondernemen, indien dit land
gg jj zich onder contróle van Engeland eveneens rustig
leg J bleef houden.
`‘r, ; Hoezeer von Moltke dat Engelsche voorstel
direct ,,onzinnig" vond, kon hij overigens niets
bereiken. Hij verklaart nooit geloofd te hebben
lj aan de mogelijkheid, dat Frankrijk onzijdig zou
is- f blijven, indien Duitschland met Rusland in oorlog
geraakte. En daarom was hij van meening, dat, bij-
{jar aldien Frankrijks houding twijfelachtig was wan-
`_ neer Rusland den oorlog aan Duitschland ver-
f klaarde, dit laatste rijk terstond ook aan Frankrijk
gj çï, den oorlog moest aandoen.
ET Dáárom verlangde von Moltke thans, dat de
vestingen Toul en Verdun tijdelijk aan Duitschland
F ; zouden worden afgestaan. Maar dit schandelijke .
i ,.‘. r l en domme voorstel werd verworpen, omdat er een
uiting van wantrouwen tegen Frankrijk in werd
gezien.
Niet ten onrechte, naar wij meenen.
‘_ Von Moltke was gedurende deze onderhande-

lf
l ê"
Q,
w