HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 652.53 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

Eïüll ­ A
al
ll
24
Het was geheel en uitsluitend voorbereid op den
jl, oorlog op twee fronten, naar von Schliefferfs
tl? (gewijzigd) ontwerp: offensief in het Westen,
5 defensief in het Oosten. Het was feitelzjk onmogelijk
. _ op het laatste moment een ander plan uit te voeren F
i l lj of het bestaande te wijzigen. ‘
De gedenkschriften van von Moltke verhalen
-‘’`­ , hieromtrent het volgende.
4 w Op 3I ]uli IQI4 werd de algemeene mobilisatie
in Rusland bevolen; dienzelfden dag verklaarde
l de Duitsche keizer, dat er dreigend oorlogsgevaar
li", bestond. Op 1 Augustus, des namiddags om 5 uur
,¤ ll werd te Berlijn het bevel tot mobilisatie van het
; leger uitgevaardigd; 2 Augustus zou de eerste
mobilisatiedag zijn. Toen von Moltke, die daarvoor
fla? bij den keizer geweest was, terugkeerde naar het
jg; bureau van den generalen staf, werd hij onderweg
Q; i= achterhaald en bij den keizer terug ontboden. Hij
ï°;5Q i vond toen aldaar den rijkskanselier, den minister
” van oorlog en eenige andere heeren. Allen, ook de
keizer, waren ,,freudig erregt". Er was een ge-
ïff wichtige telegrafische mededeeling ontvangen van
{ piijt l prins Lichnowsky, den Duitschen gezant te Londen,
meldende, dat de Engelsche staatssecretaris Grey
ij hem gezegd had, dat Engeland zich wilde ver-
` plichten te zorgen, dat Frankrijk niet zou deel-
nemen aan den oorlog tegen Duitschland, indien
dit zijnerzijds de verplichting aanvaardde om tegen u
Frankrijk geen vijandelijkheden te begaan.
f; Von Moltke teekent daarbij aan, dat toen al
gj j bekend was, dat Frankrijk op dienzelfden dag de
Yi mobilisatie bevolen had.
,j Nu behoefde dus alleen tegen Rusland oorlog
Qi te worden gevoerd !
De keizer zeide tot von Moltke: ,,Dus wij rukken
­; eenvoudig met het geheele leger in het Oosten op I"
jj Von Moltke antwoordde, dat zulks onmogelijk
l >
li? F
E