HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 611.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.38 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

23
gi ,,manoeuvre om Limburg" heeft aangenomen en
11 in zijn door ons meermalen aangehaalde beide
11 brochures heeft gepubliceerd. _
_t Ook verschillende daaromtrent in ons boek
k ontwikkelde beschouwingen en conclusiën zijn
jr door von Moltke's gedenkschrüten gebleken juist
'_ te zijn.
H Wij keeren thans terug naar Berlijn, in de dagen
van het uitbreken van den oorlog.
· En wij constateeren dan aanstonds een tweetal
ll feiten, die ons in hooge mate verbaasd hebben en
S die, naar wij meenen, ook den lezer Zullen treffen
·· als sensationeel, ja, als bijna ongelooflijk.
1 In de eerste plaats valt uit von Moltke's gedenk-
'» schriften met stelligheid af te leiden, dat Duitsch-
£ land in de critieke dagen van ]uli 1914 geen ander
ï operatieplan voor een oorlog tegen Rusland of
F Frankrijk gereed had, dan het door von Schlieffen
V ontworpen plan voor den oorlog op twee fronten,
; zooals het sedert 1905 door diens opvolger was
gewijzigd.
T En ten tweede moet als zeker aangenomen wor-
ï den, dat het voornemen van de legerleiding om,
‘ wanneer het kwam tot een oorlog tegen Rusland,
· alsdan ook terstond tegen Frankrijk vijandig op
M te treden en daartoe in Luxemburg en België
. binnen te vallen, onbekend gebleven was aan den
T keizer, den rijkskanselier en de regeering!
Wat het eerste feit betreft, we hebben reeds in
ons boek 1) de meening uitgesproken, dat, nu er
eenmaal oorlog met Rusland zou komen, Duitsch-
lands bedoeling was dan maar tegelijkertijd den
strijd met Frankrijk aan te binden. Ons daarbij
nog gemaakt voorbehoud moet thans vervallen,
want Duitschland wilde en verlangde zulks beslist.
1) Zie: Eerste Hoofdstuk, blz. I3 e.v.
1