HomeGedenkschriften van Generaal von Moltke 1877-1916Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 671.38 KB

TIFF (Deze pagina), 4.39 MB

PDF (Volledig document), 24.47 MB

[,, _ 22
V, ‘ ,
concentratie beschikbare spoorwegen een andere
regeling daarvan, in den even bedoelden zin, niet
i_.ï #3.4 toelieten. Maar dat een radicale omwerking van
Q? von Schlieffen’s plan in den loop van een aantal
jaren niet mogelijk geweest zou zijn, is toch niet
. aan te nemen. En indien het inderdaad ondoenlijk
‘ was, kon dan niet een der legers, bij voorkeur
op den toch veel te sterken linkervleugel, aan-
‘ vankelijk in tweede linie worden geformeerd, om
E later zijn plaats in de frontlijn in te nemen?
,v,' ' Omtrent ons eigen land nog een enkele opmer-
king. Duitschland heeft zich tegenover Nederland
Ff hal .l inderdaad mCt fair play gehouden aan von Moltke's
ïïl';v§[ wijziging van het operatieplan van von Schlieffen.
._á‘ Vl Die verandering had plaats en werd een voldongen
;;]’jQï`_ ­ feit, naar uit von Moltke's ,,herinneringen" blijkt,
§, _ vele jaren vóór 1914. Wij juichen het natuurlijk
Vb onvoorwaardelijk toe, dat Nederland, toen het
oorlogsgevaar dreigde, ten spoedigste zijn leger
l vl., J en zijn vloot gemobiliseerd heeft en zelfs eerder
gereed was dan België. Het gaf daardoor een waar-
~ schuwing voor alle tijden aan de ,,von Schlieffens"
en de ,,von Moltke’s" in Duitschland, of wáár
V dan ook, dat het er niet aan denkt te dulden, dat
men het te na komt. Hoewel Duitschland voor
it ` Zijn eigen belang overwegende en alleszins ge-
gronde redenen had en sedert langen tijd besloten
è, t was om ons land met rust te laten, moet toch worden
:i . erkend, dat het een grove en ernstige fout geweest
Zou Zijn, indien ons leger niet tijdig gemobiliseerd
‘ geworden ware.
, Wij willen niet nalaten er hier even op te wijzen,
" dat onze kapitein Ronduit thans de voldoening
. kan hebben, van door von Moltke's mémoires in
[ll? verschillende opzichten in het gelijk gesteld te
V zijn, ten aanzien van hetgeen hij op grond van zijn
E studiën als aanleiding tot en gevolgen van de
il ’
El